دوره و شماره: دوره 41، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-296 
تجمع جیوه در کاکایی پازرد (Larus cachinnans) در بندر ماهشهر و منطقۀ شادگان

صفحه 39-48

10.22059/jes.2015.53898

اسحاق هاشمی؛ علیرضا صفاهیه؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ کمال غانمی