دوره و شماره: دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-296 
2. بررسی تصفیۀ فاضلاب در بیوراکتور غشایی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

صفحه 1-12

میترا بیات؛ محمد رضا مهرنیا؛ نوید مستوفی؛ مهدی رجبی هامانه


5. تجمع جیوه در کاکایی پازرد (Larus cachinnans) در بندر ماهشهر و منطقۀ شادگان

صفحه 39-48

اسحاق هاشمی؛ علیرضا صفاهیه؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ کمال غانمی