دوره و شماره: دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 721-964 
9. تهیۀ نانوجاذب مهندسی با قابلیت حذف مواد آلی برای فیلترهای شنی تصفیۀ آب

صفحه 841-854

سعید اسکندری؛ علی ترابیان؛ غلامرضا نبی بید هندی؛ مجید بغدادی؛ بهنوش امین زاده