مجله محیط شناسی، متعلق به دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که در زمینه های مختلف علوم مرتبط با محیط زیست اقدام به چاپ مقالات به زبان فارسی می نماید.

روال پذیرش در این مجله، شامل تکمیل فرایند داوری تخصصی بدون نام مقالات توسط حداقل دو داور و تایید در جلسه هیات تحریریه می باشد. مراحل داوری جهت اطلاع نویسندگان محترم به صورت فلودیاگرام در بخش راهنمای نویسندگان آمده است.

بازه زمانی برای بررسی اولیه مقالات در این مجله، حداکثر یک هفته و میانگین زمان داوری مقالات 90 روز می باشد. 

جهت ارتباط با دفتر مجله می توانید از آدرس پست الکترونیک نشریه استفاده نمایید: mag_natures@ut.ac.ir

 

شبکه های اجتماعی
شماره جاری: دوره 48، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 440-596 

SJR: 0.130

Cite Score Tracker 2022: 0.2

Google Scholar h-index: 14

Google Scholar Citations: 3718

زمان بررسی اولیه مقالات: یک هفته

درصد پذیرش: 20

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها