سال آغاز انتشار: 1353

نوع انتشار: فصلنامه

تعداد شماره در سال: 4

تعداد دوره های منتشر شده: 49

زبان انتشار: فارسی با خلاصه مبسوط انگلیسی

تعداد مقالات دریافت شده: 2184

تعداد مقالات پذیرفته شده: 491

درصد پذیرش مقالات:22

تعداد پایگاه های نمایه شده: 8

مجله محیط شناسی، متعلق به دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که در زمینه های مختلف علوم مرتبط با محیط زیست اقدام به چاپ مقالات صرفا پژوهشی و به زبان فارسی می نماید.

روال پذیرش در این مجله، شامل تکمیل فرایند داوری تخصصی بدون نام مقالات توسط حداقل دو داور و تایید در جلسه هیات تحریریه می باشد. مراحل داوری جهت اطلاع نویسندگان محترم به صورت فلودیاگرام در بخش راهنمای نویسندگان آمده است.

بازه زمانی برای بررسی اولیه مقالات در این مجله، حداکثر یک هفته و میانگین زمان داوری مقالات 90 روز می باشد. 

جهت  ارتباط با مجله کلیک کنید.

 

شبکه های اجتماعی
شماره جاری: دوره 49، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 389-498 

Cite Score 2022: 0.2

SJR 2022: 0.117

SNIP 2022: 0.077

SJR H-Index: 10

Google Scholar H-index: 15

Google Scholar Citations: 3515

 Preliminary Assessment Average Time: 7 Days

The average time during which the reviews of manuscripts are conducted: 30 Days

The Average Publication Time: 120 Days

زمان بررسی اولیه مقالات: یک هفته

متوسط زمان داوری مقالات: 30 روز

درصد پذیرش: 22

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها