لطفاً راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه نموده و تمام شرایط ارسال مقاله به خصوص در مورد خلاصه انگلیسی را رعایت نمایید . در ضمن  مقاله جهت ارسال به داوران می بایست هم در بخش فارسی و هم در بخش خلاصه انگلیسی بدون نام نویسندگان باشد و نام و مشخصات نویسندگان در صفحه ای جداگانه ارسال گردد.

توضیحات مربوط به «کپی رایت»، «تعارض منافع» و «مشابهت یابی مقالات» در بخش راهنمای نویسندگان به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و ضمن مد نظر قرار دادن الزامات مذکور در این خصوص فرمهای مربوطه به طور دقیق تکمیل و در هنگام ارسال مقاله در سامانه نشریه بارگذاری گردد.

روال پذیرش در این مجله، شامل تکمیل فرایند داوری تخصصی بدون نام مقالات توسط حداقل دو داور و تایید در جلسه هیات تحریریه می باشد. مراحل داوری جهت اطلاع نویسندگان محترم به صورت فلودیاگرام در بخش راهنمای نویسندگان آمده است.

درج قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) بلافاصله پیش از فهرست منابع صورت پذیرد.  

به استحضار می‌رساند بر اساس مصوبه مورخ ۰۹/‏۰۲/‏۹۱‬ شورای پژوهش و فناوری دانشگاه، در هیچ یک از مقالات پژوهشی چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی که زیر نظر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نگارش می‌شود، دانشجو نباید نویسنده مسئول باشد و طبق بند ۴-۱-۲۵ آیین نامه تخصیص اعتبار ویژه (گرنت) مصوب ۲۶/‏۰۴/‏۹۵ شورای‬ پژوهش و فناوری دانشگاه (جدید)، در صورت عدم رعایت این امر، به عضو / اعضای هیئت علمی نویسنده مقاله امتیاز اعتبار ویژه تعلق نخواهد گرفت. 

براساس ابلاغ معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، صدور هر گونه گواهی پذیرش مقالات امکان پذیر نمی باشد.

جهت ارتباط با دفتر مجله می توانید از آدرس پست الکترونیک نشریه استفاده نمایید: mag_natures@ut.ac.ir

 

شماره جاری: دوره 47، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-102