مجله محیط شناسی، متعلق به دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که در زمینه های مختلف علوم مرتبط با محیط زیست اقدام به چاپ مقالات به زبان فارسی می نماید.

روال پذیرش در این مجله، شامل تکمیل فرایند داوری تخصصی بدون نام مقالات توسط حداقل دو داور و تایید در جلسه هیات تحریریه می باشد. مراحل داوری جهت اطلاع نویسندگان محترم به صورت فلودیاگرام در بخش راهنمای نویسندگان آمده است.

بازه زمانی برای بررسی اولیه مقالات در این مجله، حداکثر یک هفته و میانگین زمان داوری مقالات 90 روز می باشد. 

جهت ارتباط با دفتر مجله می توانید از آدرس پست الکترونیک نشریه استفاده نمایید: mag_natures@ut.ac.ir

 

شبکه های اجتماعی
شماره جاری: دوره 49، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 121-253 

استخراج اهداف مدیریت پایدار پسماند مواد غذایی: تحلیل اسناد فرادست

صفحه 221-238

10.22059/jes.2023.356576.1008394

فرهاد خسروانی؛ عنایت عباسی؛ شهلا چوبچیان؛ مهدی جلیلی قاضی زاده


Cite Score 2022: 0.2

SJR 2022: 0.117

SNIP 2022: 0.077

SJR H-Index: 10

Google Scholar H-index: 15

Google Scholar Citations: 3515

 Preliminary Assessment Average Time: 7 Days

The average time during which the reviews of manuscripts are conducted: 30 Days

The Average Publication Time: 120 Days

زمان بررسی اولیه مقالات: یک هفته

متوسط زمان داوری مقالات: 30 روز

درصد پذیرش: 22

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها