داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
Masoud Bijani جامعه شناسی و علوم اجتمایی(رفتاری)، کشاورزی و گیاه شناسی دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
Ali Mahdavi Mazdeh آلودگی خاک و آب با فلزات سنگین، کشاورزی و گیاه شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین(مدلسازی حذف الاینده ها،فلزات‌سنگین، جلبکهای ماکروسکوپی)
مهدی آخوندزاده هنزائی سنجش از دور و جغرافیای زیستی دانشیار گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران
علیرضا آستارایی خاکشناسی دانشیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
فیروزه آقا ابراهیمی سامانی طراحی منظر شهری و محیطی
مجید آقایی اقتصاد محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
سیده آل محمد برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست استادیار دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران
حمید آماده اقتصاد محیط زیست استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
بیتا آیتی مهندسی محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- گروه مهندسی محیط زیست
شهرام ابراهیمی حقوق محیط زیست دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز
مجید احتشامی مهندسی محیط زیست دانشیار گروه محیط زیست دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
امیر هوشنگ احسانی سنجش از دور و جغرافیای زیستی دانشیار گروه طراحی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
خالد احمد زاده اقتصاد محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
فرهاد احمدنژاد معماری و شهرسازی گروه معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز
احسان احمدی محیط زیست شهری، معماری و شهرسازی دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
علی احمدی ارکمی آلودگی هوا، مهندسی شیمی (آلودگیهای محیط زیست) گروه محیط زیست دانشگاه گیلان
پارسا ارباب برنامه ریزی شهری و محلی، محیط زیست شهری استادیار دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محسن اربابی ایمنی بهداشت و محیط زیست(HSE)، میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/مهندسی بهداشت محیط
مجتبی اردستانی مهندسی محیط زیست مدیر گروه منابع آب دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
حسین ارزانی جنگلها و منابع طبیعی دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
میثم ارگانی آمایش سرزمین استادیار گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
هرمز اسدی اقتصاد محیط زیست مسول دفتر پژوهش های اقتصادی اجتماعی و تجاری سازی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
علی اسرافیلی مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
حسن اسماعیل زاده دانشگاه شهید بهشتی
محسن اسماعیلی برنامه ریزی شهری و محلی مدرس دانشکده شهرسازی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
خسرو اشرفی آلودگی هوا، مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران، استادیار دانشکده محیط زیست، دکترای مهندسی مکانیک
مهناز اشرفی معماری و شهرسازی رئیس پژوهشکده بناها و بافتهای پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
حسن اعتصامی آلودگی خاک و آب با فلزات سنگین خاکشناسی دانشگاه تهران
وحید اعتماد طراحی منظر شهری و محیطی استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران
علی افروس آلودگی خاک و آب با فلزات سنگین هیت علمی دانشگاه آزاد واحد دزفول
نرجس اکاتی مهندسی محیط زیست هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه زابل
علی امامی میبدی محیط زیست و انرژی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
جمیل امان اللهی آلودگی هوا، سنجش از دور و جغرافیای زیستی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان.
بابک امیدوار مدیریت سوانح طبیعی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
کمال امیدوار جغرافیای طبیعی دانشگاه یزد
سمیه امیرتیموری استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
حمید امیرنژاد اقتصاد محیط زیست استادیار اقتصاد منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد جواد امیری برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد جواد امیری برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
بهنوش امین زاده تکنولوژی آب و فاضلاب، مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، دکترای مهندسی محیط زیست
بهناز امین زاده گوهرریزی برنامه ریزی و طراحی منظر، طراحی منظر پایدار، طراحی منظر شهری و محیطی دانشکده شهرسازی - پردیس هنرهای زیبا - دانشگاه تهران
ملیحه امینی آلودگی خاک و آب با فلزات سنگین استادیار گروه محیط زیست دانشگاه جیرفت
حبیب انصاری سامانی اقتصاد محیط زیست هئیت علمی دانشگاه یزد
محمدحسین ایران نژاد پاریزی اکولوژی شهری استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد(پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده؛ اکوتوریسم فضای سبز؛فضای سبز شهری؛ جنگل شناسی)
هما ایرانی بهبهانی طراحی منظر پایدار، طراحی منظر شهری و محیطی، معماری و شهرسازی دانشیار گروه طراحی محیط دانشگاه تهران
علیرضا ایلدرمی جغرافیای طبیعی، سنجش از دور و جغرافیای زیستی دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه ملایر
حسین ایمانی جامعه شناسی و علوم اجتمایی(رفتاری) رئیس موسسه تحقیقات اجتماعی و عضو هیات مدیره شهرهای جدید
فرزام بابایی مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد علوم تحقیقات
جلیل بادام فیروز اقتصاد محیط زیست رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
ضیاالدین بادهیان جنگلها و منابع طبیعی هیات علمی دانشگاه لرستان
علی رضا بازارگان مهندسی محیط زیست، مواد زائد جامد سرپرست گرایش مواد زائد جامد، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
سعید بازگیر جغرافیای طبیعی دانشکده جغرافیا
اکبر باغوند آلودگی منابع آب، مهندسی شیمی (آلودگیهای محیط زیست)، مهندسی محیط زیست دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه نهران
سید حسین بحرینی معماری و شهرسازی استاد دانشگاه تهران- گروه شهرسازی
سمیه بختیاری آلودگی خاک و آب با فلزات سنگین استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سیرجان
سیدعلی بدری پایداری محیطی عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
گاگیک بدلیانس قلی کندی تکنولوژی آب و فاضلاب، مهندسی محیط زیست عضو هیات علمی/دانشگاه شهید بهشتی پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور
شهیندخت برق جلوه معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی - گروه برنامه ریزی و طراحی شهری پژوهشکده علوم محیطی- شهرسازی و طراحی شهری
سید مهدی برقعی مهندسی شیمی (آلودگیهای محیط زیست)، مهندسی محیط زیست استاد دانشکدة مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
ابوالفضل بشیری آلودگی منابع آب دانشگاه تهران
مجید بغدادی مهندسی شیمی (آلودگیهای محیط زیست)، مهندسی محیط زیست استادیار شیمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
محمدرضا بمانیان معماری و شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
بهرنگ بهرامی طراحی منظر شهری و محیطی
عبدالرضا بهره مند آلودگی منابع آب دانشیار گروه آبخیزداری دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمود بهروزی آمایش سرزمین، جغرافیای طبیعی پژوهشکده علوم دریایی- دانشگاه تهران
بهروز بهروزی راد پایداری اکوسیستم ها دکترای اکولوژی حیات وحش- واحدعلوم تحقیقات خوزستان-دانشگاه آزاد اسلامی-اهواز
محسن بهمنی جنگلها و منابع طبیعی دانشگاه شهر کرد
وحید بیگدلی راد برنامه ریزی شهری و محلی، معماری و شهرسازی دانشیار، گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
امین پاداش برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست
حمیدرضا پارسی معماری و شهرسازی دانشیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران
مریم پازکی مهندسی محیط زیست استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
محمد پازوکی محیط زیست و انرژی، مهندسی محیط زیست دانشیار مرکز تحقیقات مواد و انرژی بخش علوم محیطی/ بیو راکتور
علیرضا پرداختی مهندسی شیمی (آلودگیهای محیط زیست)، مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، دکتری شیمی محیط زیست
ابراهیم پناهپور خاکشناسی عضو هیات علمی گروه علوم خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مهدی پندار اقتصاد محیط زیست دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
شراره پورابراهیم آبادی استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی کرج
فرزام پوراصغر برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست دکتری برنامه ریزی محیط زیست دانشکده محیط زیست
فرزامم پوراصغر
احمدعلی پوربابائی جنگلها و منابع طبیعی، خاکشناسی، میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی استادیار مهندسی علوم خاک، میکروبیولوژی
محمدرضا پورجعفر محیط زیست شهری، معماری و شهرسازی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
حسین پورمقدس مهندسی محیط زیست استاد- گروه محیط زیست- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
محمدتقی پیربابایی معماری و شهرسازی استاد، گروه معماری و شهرسایزی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مهدی پیری حقوق محیط زیست
مسعود تابش آلودگی خاک و آب با فلزات سنگین، آلودگی منابع آب، برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست، مهندسی محیط زیست دانشکده فنی دانشگاه تهران (برنامه ریزی ، مدیریت و تحلیل سیستمهای منابع آب ، مدلسازی و مدیریت شبکه های آبرسانی ،تغذیه مصنوعی طراحی شبکه‌های آب‌وفاضلاب)
فاطمه ترابی جامعه شناسی و علوم اجتمایی(رفتاری) استادیار گروه جمعیت شناسی، دانشگاه تهران
آزاده ترابیان تکنولوژی آب و فاضلاب دانشکده مهندسی محیط زیست
علی ترابیان آلودگی خاک و آب با فلزات سنگین، تکنولوژی آب و فاضلاب، مهندسی محیط زیست استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
علی ترابیان2 مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست
ادریس تقوای سلیمی جنگلها و منابع طبیعی گروه آموزشی آبخیزداری- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
سیدحسن تقوایی طراحی منظر شهری و محیطی، معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
علی اکبر تقوایی برنامه ریزی شهری و محلی استاد گروه شهرسازی و برنامه ریزی منطقه ای دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی تهامی پور اقتصاد محیط زیست استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
آزاده توکلی آلودگی هوا گروه مهندسی عمران- دانشگاه زنجان
بهروز جانی پور معماری و شهرسازی استاد دانشگاه تهران
اله بخش جاوید آلودگی منابع آب، تکنولوژی آب و فاضلاب آب و فاضلاب - هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
امیرحسین جاوید مهندسی محیط زیست علوم و تحقیقات - آلودگی
سید عمادالدین جزایری برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست، مهندسی شیمی (آلودگیهای محیط زیست) دانشیار/ دانشگاه صنعت نفت آبادان
ابوالفضل جعفری جنگلها و منابع طبیعی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات جنگل
حمید رضا جعفری برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست، سنجش از دور و جغرافیای زیستی دانشگاه تهران
علی جعفری اکوتوریسم، اکولوژی شهری، برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست، پایداری اکوسیستم ها، جغرافیای طبیعی دانشگاه شهرکرد، دکترای محیط زیست
هادی جعفری عظیم آبادی هیدروژئولوژی / اقیانوس شناسی استادیار گروه علوم زمین دانشگاه شاهرود
محمدرضا جلوخانی نیارکی سنجش از دور و جغرافیای زیستی استادیار گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
مهدی جلیلی قاضی‌زاده مهندسی محیط زیست، مواد زائد جامد دانشیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
احمد جمشیدی آلودگی منابع آب، مهندسی محیط زیست استادیار / دانشگاه تربیت مدرس
شروین جمشیدی آلودگی منابع آب، مهندسی محیط زیست گروه مهندسی عمران دانشگاه اصفهان
محمود جمعه پور برنامه ریزی شهری و محلی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
سامان جوادی پیربازاری آلودگی منابع آب استادیار دانشگاه تهران
سید علی جوزی برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست استاد تمام گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
ابراهیم حاجیانی جامعه شناسی و علوم اجتمایی(رفتاری) مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت مظام
ناصر حاجی زاده ذاکر آلودگی منابع آب، مهندسی شیمی (آلودگیهای محیط زیست)، مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
مسعود حاجی زاده میمندی جامعه شناسی و علوم اجتمایی(رفتاری) جامعه شناسی، دانشگاه یزد، یزد ایران
سید محسن حبیبی محیط زیست شهری
کیومرث حبیبی معماری و شهرسازی دانشیار دانشگاه کردستان
جلال حسن آلودگی منابع آب هیات علمی دانشگاه تهران
امیرحسام حسنی آلودگی خاک و آب با فلزات سنگین دکترای مهندسی محیط زیست-دانشیار-دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات تهران- دانشکده محیط زیست و انرژی
امیرحسام حسنی / مهندسی محیط زیست هیئت علمی علوم و تحقیقات تهران
مجید حسین زاده مهندسی محیط زیست استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد مهدی حسین زاده عضو هیئت علمی/ دانشگاه شهید بهشتی
سید موسی حسینی برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران
علی حسینی سنجش از دور و جغرافیای زیستی دانشکده جغرافیا
احمد حلاج ثانی Caspian Faculty of Engineering, College of Engineering, University of Tehran,
سعید حمزه سنجش از دور و جغرافیای زیستی Uni. of Tehran, Faculty of Geography, Dep. of RS & GIS
مهدی خان سفید برنامه ریزی و طراحی منظر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه مهندسی فضای سبز
احمد خدادادی مهندسی محیط زیست
محمد خداوردیزاده اقتصاد محیط زیست دانشگاه ارومیه
کمال خدایی تکنولوژی آب و فاضلاب استادیار،جهاد دانشگاهی شهید بهشتی
محمدامین خراسانی برنامه ریزی شهری و محلی دانشگاه تهران
محمد امین خراسانی زاده برنامه ریزی شهری و محلی استادیار جغرافیا دانشگاه تهران
حسن خسروی سنجش از دور و جغرافیای زیستی، مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
یونس خسروی آلودگی هوا، جغرافیای طبیعی هیات علمی دانشگاه زنجان
وحید خطیبی کمال تکنولوژی آب و فاضلاب
صادق خلیلیان اقتصاد محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
اولیاقلی خلیلی پور دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
حسین خواجه پور آلودگی هوا دانشکده مهندسی انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
فرامرز خوش اخلاق جغرافیای طبیعی هیئت علمی دانشگاه تهران
مسعود خوش سیما آلودگی هوا پژوهشکده سامانه های ماهواره، پژوهشگاه فضایی ایران
حسن دارابی طراحی منظر پایدار، طراحی منظر شهری و محیطی، معماری و شهرسازی استادیار گروه طراحی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
فرناز دانشور وثوقی آلودگی منابع آب دانشگاه محقق اردبیلی
افشین دانه کار اقیانوس شناسی دانشیار
فرهاد دبیری حقوق محیط زیست حقوق محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
داود درگاهی جنگلها و منابع طبیعی استادیار - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی درویشی سنجش از دور و جغرافیای زیستی دانشگاه‌تهران-اطلاعات هواشناسی
علی درویشی بلوارنی آلودگی هوا دانشگاه تهران، عضو هیات علمی گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا
علی دریابیگی زند مدیریت و تکنولوژی مواد زائد، مهندسی شیمی (آلودگیهای محیط زیست)، مهندسی محیط زیست، مواد زائد جامد استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
علی دریابیگی زند مهندسی محیط زیست، مواد زائد جامد استاریار آلاینده های محیط زیست پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تهران (آب و فاضلاب)
محمد دلنواز هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
سعید دهستانی اطهر آلودگی منابع آب، آلودگی هوا، مهندسی بهداشت محیط، میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی هیئت علمی
واحد دهقانی برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران
بهزاد دهمرده مهندسی محیط زیست دانشگاه زابل
سینا دوبرادران آلودگی منابع آب، تکنولوژی آب و فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (آب و فاضلاب)
قاسمعلی دیانتی تیلکی جنگلها و منابع طبیعی، کشاورزی و گیاه شناسی مدیر گروه مرتع داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس
شهره دیداری آلودگی منابع آب، سنجش از دور و جغرافیای زیستی دانشگاه شیراز
مرتضی دیناروندی مهندسی محیط زیست دانشگاه لرستان
یعقوب دین پژوه آلودگی منابع آب، کشاورزی و گیاه شناسی دانشیار، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، تخصص: منابع آب
حمید راشدی مهندسی شیمی (آلودگیهای محیط زیست) دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
محمد حسین رامشت جغرافیای طبیعی هیئت علمی دانشگاه اصفهان
طاهر رجائی آلودگی منابع آب، مهندسی محیط زیست دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه قم. قم. ایران
بیژن رحمانی آمایش سرزمین Department of Human Geography and Planning, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
مهرداد رحمانی برنامه ریزی شهری و محلی دانشکده شهرسازی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
داریوش رحیمی برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان(تثبیت ماسه‌های روان با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی)
یوسف رشیدی آلودگی هوا، مهندسی شیمی (آلودگیهای محیط زیست) مدیر عامل/شرکت کنترل کیفیت هوای تهران
سحر رضایان برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
اعظم رضایی اقتصاد محیط زیست گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اعظم رضایی اقتصاد محیط زیست استاد/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیررضا رضایی کشاورزی و گیاه شناسی استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
محمّدرضا رضوانی اکوتوریسم، برنامه ریزی شهری و محلی استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
مجتبی رفیعیان برنامه ریزی شهری و محلی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
عباس رنجبر آلودگی هوا عضو هیأت علمی پژوهشکده هواشناسی
عباس روزبهانی تکنولوژی آب و فاضلاب، مدیریت سوانح طبیعی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
وحید ریاحی برنامه ریزی شهری و محلی دانشگاه خوارزمی
مهدی ریاحی خرم برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست، مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان – گروه مهندسی محیط زیست
محمد علی زارع چاهوکی جنگلها و منابع طبیعی دانشگاه تهران
نرگس زارع دار برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست دکترای دانشگاه آزاد اسلامی
محمدرضا زارع مهرجردی اقتصاد محیط زیست گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
مهدی زارعی آلودگی منابع آب استادیار گروه علوم زمین دانشگاه شیراز
نادر زالی برنامه ریزی شهری و محلی عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
محمدعلی زاهد آلودگی منابع آب کارشناس
لعبت زبردست برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران
لعبت زبردست برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست هئیت علمی/ دانشگاه تهران
علیرضا زراسوندی زمین شناسی و ژئوشیمی استاد ژئوشیمی دانشگاه شهید چمران اهواز
اردوان زرندیان برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست Ardavan Zarandian Tehran University-PHD student- environmental planning-Tehran and PhD. Student of Tehran university,
سید قاسم زمانی حقوق محیط زیست دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
عباسعلی زمانی مهندسی شیمی (آلودگیهای محیط زیست) دانشگاه زنجان
سعید زنگنه شهرکی برنامه ریزی شهری و محلی دانشگاه تهران
فرزانه ساسان پور اکولوژی شهری، محیط زیست شهری استادیار دانشگاه خوارزمی
میثم سالاری جزی آلودگی منابع آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نجمه سامانی آمایش سرزمین دانشگاه تهران
علی سام خانیانی سنجش از دور و جغرافیای زیستی گروه آموزشی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
ابراهیم سپهر خاکشناسی دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه ارومیه
احد ستوده برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه یزد- دانشکده منابع طبیعی دکتری در رشته محیط زیست
حسن سجادزاده برنامه ریزی و طراحی منظر استادیار شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد حسین سرائی برنامه ریزی شهری و محلی جغرافیا، پردیس علوم انسانی واجتماعی دانشگاه یزد. شهر یزد ایران
محمد رضا سراجیان مارالان سنجش از دور و جغرافیای زیستی دانشگاه تهران
علی سردارشهرکی اقتصاد محیط زیست گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان.
فریدون سرمدیان خاکشناسی دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی - گروه علوم و مهندسی خاک
محمد سعدی مسگری سنجش از دور و جغرافیای زیستی دانشگاه خواجه نصیر
عبدالرسول سلمان ماهینی اکولوژی انسانی، اکولوژی حیات وحش، برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست، جنگلها و منابع طبیعی، شیلات، کشاورزی و گیاه شناسی دانشیار گروه محیط زیست-دانشکده شیلات- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نادر سلمانی خاص آلودگی منابع آب گروه آب و فاضلاب، دانشکده عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران
محمد سلیقه آمایش سرزمین دانشگاه خوارزمی
محسن سلیمانی امین آبادی خاکشناسی دکتری خاکشناسی (آلودگی خاک)، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
بابک سوری آلودگی خاک و آب با فلزات سنگین، مهندسی محیط زیست، مواد زائد جامد استادیار گروه محیط زیست دانشگاه کردستان
کیانوش سوزنچی طراحی منظر شهری و محیطی، معماری و شهرسازی استادیار دانشگاه تربیت مدرس
رومینا سیاح نیا برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست
سید مصطفی سیادت موسوی
عطا شاکری زمین شناسی و ژئوشیمی دانشگاه خوارزمی
آزاده شاهچراغی معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
احمد شاهیوندی محیط زیست شهری گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
کامران شایسته برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه ملایر
مجید شفیع پور مطلق آلودگی هوا دانشگاه تهران، استادیار دانشکده محیط زیست، دکترای مهندسی مکانیک
محمد بهشاد شفیعی محیط زیست و انرژی دانشکده مهندسی انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
محسن شکل آبادی آلودگی خاک و آب با فلزات سنگین دانشگاه بوعلی سینا
محمود شکوهی معماری و شهرسازی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان
علی شمسی پور جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران، هیئت علمی، دکتری جغرافیای طبیعی
تکتم شهریاری آلودگی خاک و آب با فلزات سنگین دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
حمزه علی شیرمردی جنگلها و منابع طبیعی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
سینا صادق فام آلودگی منابع آب دانشکده عمران، دانشگاه مراغه
احمد صادقی اقتصاد محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
جلال صادقیان تکنولوژی آب و فاضلاب دانشگاه بوعلی سینا
سعید صادقیان سنجش از دور و جغرافیای زیستی استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
حمیدرضا صادقی پور کشاورزی و گیاه شناسی بیولوژی گیاهی- گرگان- دانشگاه گلستان- دانشکده علوم پایه (کشاورزی - گیاه شناسی)
مهدی صادقی شاهدانی محیط زیست و انرژی استاد دانشگاه
اسماعیل صالحی برنامه ریزی شهری و محلی دانشگاه تهران دانشیاردانشکده محیط زیست
اسماعیل صالحی برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست، برنامه ریزی شهری و محلی دانشیار دانشکده محیط زیست،دانشگاه تهران،دکتری برنامه ریزی شهری
محمدرضا صبور مهندسی محیط زیست، مواد زائد جامد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، هیئت علمی دانشکده عمران، دکترای محیط زیست
اصغر صدیق زاده آلودگی هوا، محیط زیست و انرژی سازمان انرژی اتمی
اصغر صدیق زاده آلودگی هوا ریئس آزمایشگاه مهندسی محیط زیست/پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای/ سازمان انرژی اتمی
نصرت اله صفاییان پایداری اکوسیستم ها، جنگلها و منابع طبیعی استاد اکولوژی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ساری
حمیدرضا صفوی مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده عمران
محمدرضا طاطیان جنگلها و منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
علی طالبی پایداری اکوسیستم ها دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه یزد
منصوره طاهباز معماری و شهرسازی دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی/دانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران
محمدرضا طاهری برنامه ریزی و طراحی منظر، طراحی منظر پایدار عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دکترای معماری منظر
منوچهر طبیبیان معماری و شهرسازی هیئت علمی دانشکده شهرسازی، دانشگاه تهران
آرزو عابدی زمین شناسی و ژئوشیمی عضو هیات علمی-دانشکده مهندسی معدن-دانشگاه شاهرود
تقی عبادی مواد زائد جامد دانشگاه امیر کبیر
تقی عبادی مهندسی محیط زیست دانشگاه امیرکبیر- دانشکده فنی عمران
مجید عباسپور آلودگی صوتی، آلودگی منابع آب، مهندسی محیط زیست استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه آزاد (مدیریت منابع آب، مهندسی سیستم‌های محیط، آلودگی صوتی، مدلسازی فیزیکی اطفاء حریق‌ چاه‌های نفت، ویژگی‌های کیفی پساب)
مصطفی عباس زادگان معماری و شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران استادیار طراحی شهری (فضاهای باز شهری- شناخت فضا و تحلیل کالبدی- روشهای برنامه‌ریزی شهری- طراحی روستا )
نادیا عباس زاده طهرانی برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست، سنجش از دور و جغرافیای زیستی عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا
احمد عباس نژاد زمین شناسی و ژئوشیمی دانشگاه باهنر کرمان
عزت اله عباسیان محیط زیست و انرژی عضو هیئت علمی/دانشگاه بو علی سینا همدان
مهنوش عبداله میلانی محیط زیست و انرژی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
محمدعلی عبدلی مدیریت و تکنولوژی مواد زائد، مواد زائد جامد استاد مهندسی عمران دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران(مهندسی محیط زیست و مواد زائد)
محمود رضا عبدی خاکشناسی مهندسی خاک - دانشکده عمران -دانشگاه خواجه نصیر طوسی
فریده عتابی آلودگی هوا، مهندسی محیط زیست دانشیار گروه مهندسی محیط زیست- واحد علوم و تحقیقات تهران - دانشگاه آزاد اسلامی
علی عزیزی برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست عضو هیات علمی گروه جمعیت، اقلیم و محیط زیست، موسسه تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایران
قاسم عزیزی جغرافیای طبیعی مؤسسه جغرافیا
محمد مهدی عزیزی برنامه ریزی شهری و محلی دانشکده هنرهای زیبا دانشکده شهرسازی
مصطفی عزیزی شمامی آموزش محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
پرستو عشرتی معماری و شهرسازی دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
حبیبه عطاپور زمین شناسی و ژئوشیمی بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
سارا عطارچی سنجش از دور و جغرافیای زیستی گروه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
ابراهیم علایی آلودگی خاک و آب با فلزات سنگین، کشاورزی و گیاه شناسی عضو هیات علمی
ابراهیم علایی آلودگی خاک و آب با فلزات سنگین، مهندسی شیمی (آلودگیهای محیط زیست) رییس پژوهشکده محیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت تهران
امیر علم بیگی آموزش محیط زیست گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
سید جلیل علوی جنگلها و منابع طبیعی استادیار دانشگاه تربیت مدرس
سید کاظم علوی پناه جغرافیای طبیعی، سنجش از دور و جغرافیای زیستی دانشگاه تهران
سید کاظم علوی پناه(chamran) جغرافیای طبیعی، سنجش از دور و جغرافیای زیستی دانشگاه تهران
حسینعلی علیخانی خاکشناسی استاد دانشکده منابع طبیعی کرج
افشین علیزاده اکولوژی حیات وحش هئیت علمی دانشگاه تهران-گروه محیط زیست
ابوالقاسم علی قارداشی تکنولوژی آب و فاضلاب، مهندسی محیط زیست هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
اکرم عوامی محیط زیست و انرژی دانشیار دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف
اکرم عوامی محیط زیست و انرژی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف
حمید غلامی جنگلها و منابع طبیعی گروه منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان
وحید غلامی جنگلها و منابع طبیعی عضو هئیت علمی
مجید غیاث ایمنی بهداشت و محیط زیست(HSE) دانشگاه اصفهان
محتبی فاضلی تکنولوژی آب و فاضلاب استادیار دانشگاه صنعت آب و برق
کاوه فتاحی طراحی منظر شهری و محیطی، معماری و شهرسازی استادیار دانشگاه شیراز دانشکده هنر و معماری تخصص طراحی شهری
منوچهر فرج زاده سنجش از دور و جغرافیای زیستی هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
امین فرجی ملائی آمایش سرزمین دانشگاه تهران
سجاد فردوسی استادیار گروه مدیریت و اقتصاد گردشگری، دانشکده گردشگری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
مریم فرهادی معماری و شهرسازی گروه آموزشی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
امیدوار فرهادیان آلودگی منابع آب دانشگاه صنعتی اصفهان- دکترا
شهرزاد فریادی برنامه ریزی شهری و محلی، برنامه ریزی و طراحی منظر، پایداری محیطی، طراحی منظر پایدار، طراحی منظر شهری و محیطی، محیط زیست شهری، معماری و شهرسازی دانشکده محیط زیست
مرتضی فقیهی آلودگی خاک و آب با فلزات سنگین پژوهشگاه نیرو، گروه شیمی و فرایند
سامره فلاحتکار آمایش سرزمین هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
سید رشید فلاح شمسی اکوتوریسم استاد دانشگاه شیراز
فیروز فلاحی اقتصاد محیط زیست دانشگاه تبریز
رضا قاسم زاده مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
اکبر قاضی فرد زمین شناسی و ژئوشیمی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اصفهان، اصفهان
علی اصغر قدیم خانی تکنولوژی آب و فاضلاب، مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب
مهرنوش قدیمی جغرافیای طبیعی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد قربانی اقتصاد محیط زیست هیات علمی و استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد
محمود قلعه نویی طراحی منظر پایدار، طراحی منظر شهری و محیطی، محیط زیست شهری، معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
عبدالحمید قنبران معماری و شهرسازی دانشیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران
مهدی قنبرزاده لک مهندسی محیط زیست استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه، ایران.
ابوالفضل قنبری برنامه ریزی شهری و محلی هیات علمی
محمد کابلی اکولوژی حیات وحش، محیط زیست جانوری عضو هیئت علمی گروه محیط زیست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
کاظم کاشفی پژوهشگاه صنعت نفت
ازاده کاظمی برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک
غلامعباس کاظمی آلودگی منابع آب استاد دانشگاه شاهرود
محسن کافی طراحی منظر شهری و محیطی، کشاورزی و گیاه شناسی، محیط زیست شهری، معماری و شهرسازی استاد مهندسی فضای سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و عضو وابسته گروه معماری منظر دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
مراد کاویانی جغرافیای طبیعی دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
عبدالرضا کرباسی مهندسی شیمی (آلودگیهای محیط زیست)
عبدالرضا کرباسی مهندسی شیمی (آلودگیهای محیط زیست)، هیدروژئولوژی / اقیانوس شناسی هیات علمی دانشکده محیط زیست و سردبیر مجله Pollution
عبدالرضا کرباسی مهندسی محیط زیست استاد دانشکده محیط زیست
علیرضا کرباسی اقتصاد محیط زیست، کشاورزی و گیاه شناسی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن کریم زادگان اقتصاد محیط زیست دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان (مدیریت و اقتصاد محیط زیست) / رئیس موسسه پژوهشی اقتصاد محیط زیست
حاجی کریمی آلودگی منابع آب، زمین شناسی و ژئوشیمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام ،رشته زمین شناسی و متخصص آبهای زیر زمینی ( هیدروژئولوژی hydrogeology)
سعید کریمی برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
عبدالرضا کریمی سنجش از دور و جغرافیای زیستی، مهندسی محیط زیست گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم
علیرضا کریمی آلودگی خاک و آب با فلزات سنگین، کشاورزی و گیاه شناسی استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد (کشاورزی - گیاه شناسی)
مصطفی کریمی جغرافیای طبیعی دکترای اقلیم شناسی- دانشگاه تهران
ناصر کریمی آلودگی خاک و آب با فلزات سنگین کادر علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
علی کشاورزی آلودگی خاک و آب با فلزات سنگین، خاکشناسی خاکشناسی دانشگاه تهران
حمیدرضا کشت کار سنجش از دور و جغرافیای زیستی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
لیلا کوکبی برنامه ریزی شهری و محلی، طراحی منظر پایدار دانشیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر ایران
علی کولیوند مواد زائد جامد
حمید گشتاسب میگونی طراحی منظر شهری و محیطی هیات علمی دانشکده محیط زیست کرج
فریده گلبابایی آلودگی هوا، برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت ، گروه بهداشت حرفه ای (،منطقه پارس جنوبی،ترکیبات آلی فرار،جاذب غیر فعال)
ابوعلی گلزاری مواد زائد جامد دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت، ایران
علی گلی برنامه ریزی شهری و محلی بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز
حسین گنجی دوست مهندسی محیط زیست داتشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- گروه محیط زیست (آب و فاضلاب)
سعید گیتی پور مهندسی محیط زیست گروه مهندسی محیط زیست
سعید گیوه چی ایمنی بهداشت و محیط زیست(HSE) دانشیار، گروه مهندسی سوانح، آموزش و سیستم های محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، ایران
افسانه سادات لاریمی آلودگی خاک و آب با فلزات سنگین پژوهشگاه نیرو
میثم لباف خانیکی دانشگاه تهران
هومان لیاقتی Member of Recerach Center “Education for Sustainble Development” Environmental Sciences Research Institutes of shahid Beheshti University, G.C. Evin, Tehran-Iran 19839
داوود مافی غلامی جنگلها و منابع طبیعی استادیار گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
جمشید مالکی برنامه ریزی شهری و محلی، سنجش از دور و جغرافیای زیستی گروه نقشه برداری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زنجان
نغمه مبرقعی اقتصاد محیط زیست، برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست استادیارپژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
بابک متشرع زاده آلودگی منابع آب دانشگاه تهران
حمیدرضا متین فر جغرافیای طبیعی، خاکشناسی دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی، دانشیار
محمدرضا مثنوی برنامه ریزی شهری و محلی، برنامه ریزی و طراحی منظر، طراحی منظر پایدار، طراحی منظر شهری و محیطی، محیط زیست شهری، معماری و شهرسازی استاد معماری و طراحی منظر شهری. گروه مهندسی طراحی محیط. دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
محمد رضا مجدزاده طباطبایی هیدروژئولوژی / اقیانوس شناسی دانشگاه شهید بهشتی - عباسپور مهندسی رودخانه
رضا محسنی اقتصاد محیط زیست uعضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
رضا محسنی اقتصاد محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
محسن محسنی ساروی جنگلها و منابع طبیعی آبخیزداری و هیدرولوژی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی
کاظم محمدزاده محیط زیست و انرژی گروه مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی اراک
ضرغام محمدی آلودگی منابع آب استاد دانشگاه شیراز
محمود محمدی برنامه ریزی شهری و محلی استادیار گروه شهرسازی دانشگاههنر اصفهان
مصطفی محمدی برنامه ریزی شهری و محلی، محیط زیست شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نیازمحمد محمودی تکنولوژی آب و فاضلاب، مهندسی شیمی (آلودگیهای محیط زیست) پژوهشکده رنگ و پوشش
نادر مختارانی مواد زائد جامد دانشگاه تربیت مدرس
احمد مختاری سنجش از دور و جغرافیای زیستی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
محمد حسین مختاری آمایش سرزمین استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
مجید مخدوم آمایش سرزمین، اکولوژی انسانی، اکولوژی حیات وحش، برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست، پایداری اکوسیستم ها، پایداری محیطی، جنگلها و منابع طبیعی، کشاورزی و گیاه شناسی، محیط زیست جانوری استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
حمیدرضا مرادی جغرافیای طبیعی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی،گروه آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس، شهرستان نور، ایران
مصطفی مرادی جنگلها و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
ثمر مرتضوی آلودگی منابع آب، مهندسی شیمی (آلودگیهای محیط زیست) عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
مجید مزرعه فراهانی آلودگی هوا مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، استادیار
علی مساح بوانی مهندسی محیط زیست دکتری منابع آب
مسعود مسعودی آمایش سرزمین، جنگلها و منابع طبیعی هیات علمی / دانشگاه شیراز
محمد رضا مسعودی نژاد آلودگی خاک و آب با فلزات سنگین مدیر گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد مشاری برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
علی مشهدی حقوق محیط زیست دانشیار گروه حقوق بین الملل و محیط زیست دانشگاه قم
رئوف مصطفی زاده جنگلها و منابع طبیعی عضو هیات علمی گروه منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
قاسم مطلبی برنامه ریزی شهری و محلی، معماری و شهرسازی هیأت علمی دانشگاه تهران
حمید مطیعیان سنجش از دور و جغرافیای زیستی گروه آموزشی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
جواد معتمدی جنگلها و منابع طبیعی دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ، تهران
صفر معروفی آلودگی منابع آب، کشاورزی و گیاه شناسی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
سید مجید مفیدی شمیرانی معماری و شهرسازی استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم وصنعت ایران
بهزاد ملک‌پور معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی-دانشکده معماری و شهرسازی
بهرام ملک محمدی برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست مدیریت و برنامه ریزی منابع آب دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رحیم ملک نیا جنگلها و منابع طبیعی عضو هیئت علمی گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان
آرش ملکیان آلودگی منابع آب، هیدروژئولوژی / اقیانوس شناسی استاد دانشگاه تهران
سید امیر منصوری معماری و شهرسازی دانشکده هنرها
سید مسعود منوری برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست، پایداری اکوسیستم ها، پایداری محیطی، جنگلها و منابع طبیعی علوم و تحقیقات - ارزیابی
آزاده مهاجر میلانی گروه طراحی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
محمد مهدوی پایداری اکوسیستم ها عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
سید حجت موسوی جغرافیای طبیعی دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان
نصرالله مولائی هشجین برنامه ریزی شهری و محلی استاد برنامه ریزی روستایی و شهری دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت
سید علیرضا میرزا حسینی آلودگی هوا، برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات
روح الله میرزایی آلودگی خاک و آب با فلزات سنگین استادیار محیط زیست- دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان
نورالله میرغفاری آلودگی منابع آب دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن میرمحمدی مهندسی محیط زیست
علیرضا میکاییلی تبریزی برنامه ریزی و طراحی منظر، طراحی منظر شهری و محیطی عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشکده شیلات و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علیرضا میکاییلی تبریزی(حذف) برنامه ریزی و طراحی منظر، طراحی منظر پایدار، طراحی منظر شهری و محیطی، معماری و شهرسازی گروه محیط زیست-دانشکده شیلات- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین نایب تکنولوژی آب و فاضلاب، مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
غلامرضا نبی بیدهندی مهندسی شیمی (آلودگیهای محیط زیست)، مهندسی محیط زیست، مواد زائد جامد دانشگاه تهران
حامد نجفی علمدارلو اقتصاد محیط زیست دانشکده کشاورزی دانشکاهتربیت مدرس
عطا الله ندیری هیدروژئولوژی / اقیانوس شناسی دانشگاه تبریز
فرهاد نژاد کورکی آلودگی هوا استادیار و عضو هیئت علمی محیط زیست دانشگاه یزد
تورج نصرآبادی مهندسی محیط زیست هیات علمی
حسین نصیری سنجش از دور و جغرافیای زیستی دکتری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
بیژن نظری آموزش محیط زیست دانشگاه بین الماللی امام خمینی
مهرداد نظریها مدیریت سوانح طبیعی، مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران(عمران - هیدرولیک - محیط زیست)
سارا نظیف معماری و شهرسازی
سعید نگهبان اکوتوریسم دانشگاه شیراز
مجید حبیبی نوخندان آلودگی هوا پژوهشکده اقلیم شناسی و مرکز ملی اقلیم
یونس نوراللهی تکنولوژی آب و فاضلاب، محیط زیست و انرژی مدیر گروه مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر و محیط زیست - دانشگاه تهران
علیرضا نورپور آلودگی هوا، مهندسی محیط زیست عضو هیئت علمی/ دانشگاه تهران
محسن نوروزی مهندسی محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
روح اله نوری مهندسی محیط زیست
فرشاد نوریان برنامه ریزی شهری و محلی، معماری و شهرسازی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران، دکتری شهرسازی
محمدحسین نیک سخن مهندسی محیط زیست استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
نیلوفر نیکقدم معماری و شهرسازی عضو هییت علمی و مدیر پژوهشی دانشکده هنر و معماری واحد تهران جنوب
اسماعیل هادی تبار حقوق محیط زیست دانشیار گروه حقوق دانشگاه مازندران
سید حسین هاشمی آلودگی منابع آب، مدیریت و تکنولوژی مواد زائد، مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
فرح ساداد هالک محیط زیست و انرژی
امیر هدایتی برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران
سیدعلی اکبر هدایتی آمایش سرزمین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
هدی همایونی معماری و شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مهران هودجی آلودگی خاک و آب با فلزات سنگین، خاکشناسی استاد گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
حسن هویدی استاد
حسن هویدی برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست -دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
بهزاد هیبتی آلودگی منابع آب، مهندسی بهداشت محیط عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
عبدالرضا واعظی آلودگی منابع آب عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
آذر واعظی هیر برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست دانشکده محیط زیست،دانشگاه تهران،تهران،ایران
علی وثوق تکنولوژی آب و فاضلاب، زمین شناسی و ژئوشیمی، مدیریت و تکنولوژی مواد زائد، مهندسی شیمی (آلودگیهای محیط زیست)، مهندسی محیط زیست دکتری مهندسی عمران- مهندسی آب و محیط زیست-دانشگاه علم و صنعت ایران
منوچهر وثوقی مهندسی شیمی (آلودگیهای محیط زیست) داور
فریبا وحیدزادگان برنامه ریزی و طراحی منظر گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان اصفهان ایران
حسین وحیدی دانشگاه تهران، دانشجو کارشناسی ارشد، مهندسی محیط زیست
ویدا ورهرامی اقتصاد محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
مهدی وفاخواه جنگلها و منابع طبیعی دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس/آبخیزداری
عباسعلی ولی پایداری محیطی استادیار بیابان زدایی، گروه مهندسی علوم بیابان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کاشان
خلیل ولیزاده جغرافیای طبیعی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
تورج ولی نسب شیلات دانشیار – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات شیلات ایران
هادی ویسی برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست، پایداری اکوسیستم ها، پایداری محیطی، کشاورزی و گیاه شناسی گروه حقوق محیط ‎زیست, پژوهشکده علوم محیطی (- مشارکت مردمی در زمینه های توسعه پایدار به ویژه محیط زیست 2- توسعه پایدار 3-کشاورزی پایدار 4-آموزش و ترویج محیط زیست 5- یادگیری سازمانی)
رسول یار احمدی ایمنی بهداشت و محیط زیست(HSE) هیات علمی
نبی اله یارعلی جنگلها و منابع طبیعی دانشیار دانشگاه شهرکرد
احمدرضا یاوری برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست، پایداری اکوسیستم ها، پایداری محیطی، جنگلها و منابع طبیعی دانشیار گروه برنامه ریزی و مدیریت دانشکده محیط زیست
محمد حسن یزدانی برنامه ریزی شهری و محلی عضو هئیت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
جعفر یزدی آلودگی منابع آب دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی
حسن یگانه جنگلها و منابع طبیعی گروه مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان