لطفا هر گونه سئوال و پیگیری مقالات تنها از طریق ایمیل مجله mag_natures@ut.ac.ir صورت پذیرد.

لطفا هر گونه سئوال و پیگیری مقالات از طریق ایمیل مجله mag_natures@ut.ac.ir صورت پذیرد.