اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا نورپور

مهندسی مکانیک دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~noorpoor
mag_naturesut.ac.ir
66404647
0000-0002-8508-1561

سردبیر

سعید گیتی پور

مهندسی محیط زیست استاد دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~gitipour
gitipourut.ac.ir
61113180

اعضای هیات تحریریه

علی ترابیان

مهندسی محیط زیست استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

atorabiut.ac.ir
61113184

مجتبی اردستانی

مهندسی محیط زیست استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

ardestanut.ac.ir
66404647

محمدرضا پورجعفر

معماری و طراحی شهری استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

pourja_mmodares.ac.ir
02182883731

سید کاظم علوی پناه

کارتوگرافی و سنجش از دور استاد و مدیر گروه کارتوگرافی و سنجش از دور دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

-
salavipachamran.ut.ac.ir
61113536

محمدرضا مثنوی

معماری استاد دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

masnavimut.ac.ir
09121046094

رضا مکنون

مهندسی منابع آب دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

maknoonaut.ac.ir

منوچهر وثوقی

مهندسی شیمی و نفت استاد مرکز بیوشیمی و کنترل محیط زیست،
دانشکده مهندسی شیمی و نفت،
مرکز بیوشیمی و کنترل محیط زیست
دانشگاه صنعتی شریف، پدیده انتقال و محیط زیست، فرآیندهای غشایی

-
vosoughisharif.edu
66165417

احمدرضا یاوری

مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست دانشیار دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

ayavariut.ac.ir

مدیر داخلی

لعبت زبردست

استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

lzebardastut.ac.ir