اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ناصر سلطانی

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

mag_naturesut.ac.ir
66409774

سردبیر

حمید رضا جعفری

برنامه ریزی محیط زیست استاد دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

mag_naturesut.ac.ir
61113851

اعضای هیات تحریریه

علی ترابیان

مهندسی محیط زیست استاد دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

atorabiut.ac.ir
61113184

مجتبی اردستانی

مهندسی محیط زیست استاد دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

ardestanut.ac.ir
66404647

محمدرضا پورجعفر

معماری و طراحی شهری استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

pourja_mmodares.ac.ir
02182883731

نادر شریعتمداری

مهندسی عمران استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

shariatmadariiust.ac.ir

سید کاظم علوی پناه

کارتوگرافی و سنجش از دور استاد و مدیر گروه کارتوگرافی و سنجش از دور دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

-
salavipachamran.ut.ac.ir
61113536

محمدرضا مثنوی

معماری استاد دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

masnavimut.ac.ir
09121046094

رضا مکنون

مهندسی منابع آب دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

maknoonaut.ac.ir

سیمین ناصری

مهندسی بهداشت محیط استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

naserisetums.ac.ir
88954914

منوچهر وثوقی

مهندسی شیمی و نفت استاد مرکز بیوشیمی و کنترل محیط زیست،
دانشکده مهندسی شیمی و نفت،
مرکز بیوشیمی و کنترل محیط زیست
دانشگاه صنعتی شریف، پدیده انتقال و محیط زیست، فرآیندهای غشایی

-
vosoughisharif.edu
66165417

احمدرضا یاوری

مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست دانشیار دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

ayavariut.ac.ir

مدیر داخلی

علی دریابیگی زند

استادیار دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

mag_naturesut.ac.ir
66487170