دوره و شماره: دوره 41، شماره 3، مهر 1394، صفحه 499-719 
پالایش خاک‌های آلوده به بنزین در محیط‌های شهری با استفاده از روش واجذبی حرارتی

صفحه 643-652

10.22059/jes.2015.55902

سعید گیتی پور؛ عماد صنعتی فروش؛ نگار کرامتی؛ پیمان یعقوب زاده؛ مسعود رضایی