روال پذیرش مقالات

روال پذیرش در این مجله، پس از تکمیل فرایند داوری بدون نام مقالات توسط حداقل دو داور، تایید در جلسه هیات تحریریه می باشد.