فرایند پذیرش مقالات

مقالاتی که متناسب با اهداف نشریه محیط شناسی است پس از مطالعه راهنمای نویسندگان و تنظیم مقاله فقط از طریق سایت الکترونیکی نشریه ارسال گردد. مراحل بعدی نیز از طریق سایت انجام می گردد.

بازه زمانی بررسی اولیه مقالات جهت ورود به فرایند داوری در این مجله، حداکثر ده روز کاری می باشد.

مراحل  و فرایند داوری مقالات به صورت فلودیاگرام ذیل می باشد: