فرایند پذیرش مقالات

مقالاتی که متناسب با اهداف نشریه محیط شناسی است پس از مطالعه راهنمای نویسندگان و تنظیم مقاله فقط از طریق سایت الکترونیکی نشریه ارسال گردد. مراحل بعدی نیز از طریق سایت انجام می گردد.

بازه زمانی برای بررسی اولیه مقالات در این مجله، حداکثر یک هفته و میانگین زمان داوری مقالات 90 روز می باشد. 

مراحل  و فرایند داوری مقالات به صورت فلودیاگرام ذیل می باشد: