فرایند پذیرش مقالات

مقالاتی که متناسب با اهداف نشریه محیط شناسی است پس از مطالعه راهنمای نویسندگان و تنظیم مقاله فقط از طریق سایت الکترونیکی نشریه ارسال گردد. مراحل بعدی نیز از طریق سایت انجام می گردد.