اهداف و چشم انداز

نشریه محیط شناسی، نشریه علمی-پژوهشی و ارگان رسمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران است که به صورت فصلنامه چاپ می گردد. مقاله های تحقیقی و پژوهشی درباره کلیه مسائل محیط زیستی در صورتیکه در مجله دیگری چاپ نشده باشد در این نشریه بررسی و در صورت تایید چاپ میگردد.

این نشریه در صدد آنست که با چاپ مقالاتی که از پژوهشهای انجام شده توسط محققین عزیز کشورمان با استفاده از جدیدترین اطلاعات علمی دنیا در زمینه محیط زیست انجام گرفته، قدمهای موثری در جهت رفع معضلات محیط زیستی بردارد.

امیدواریم بتوانیم رسالت خود را با نشر اطلاعات علمی درجهت جلوگیری از تخریب بیشتر  و کمک به بالابردن کیفیت محیط زیست به انجام برسانیم.