درباره نشریه

 

مجله محیط شناسی (JES) که اولین بار در دیماه 1353در مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست دانشگاه تهران چاپ گردید اکنون در دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست بصورت فصلنامه چاپ می گردد و مقالات آن کلیه زمینه های پژوهشی محیط زیست به زبان فارسی را شامل می شود.


این نشریه جزء نشریات علمی- پژوهشی مورد تائید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری است  و مقالات پژوهشی در زمینه های زیر را در صورت تائید مشاوران مجله به  چاپ می رساند:

 

مدیریت و تکنولوژی مواد

آلودگی خاک

آلودگی منابع آب

آلودگی هوا

تکنولوژی آب و فاضلاب

مدیریت سوانح طبیعی

برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

برنامه ریزی شهری و محلی

پایداری اکوسیستم ها

جنگلها و منابع طبیعی

اکولوژی حیات وحش

اکولوژی انسانی

اکوتوریسم

اقتصاد محیط زیست

حقوق محیط زیست 

اکولوژی شهری

برنامه ریزی و طراحی منظر

طراحی منظر شهری و محیطی

طراحی منظر پایدار

طراحی منظر اکولوژیکی

آمایش سرزمین

پایداری محیطی

بازسازی مناطق تاریخی 

آدرس: خیابان انقلاب، خیابان قدس، شماره 23، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران،


کدپستی:   6135-14155

فاکس:   66407719      


پست الکترونیکیmag_natures@ut.ac.ir


آدرس اینترنتی:            http://jes.ut.ac.ir