عدم امکان صدور گواهی پذیرش

براساس ابلاغ معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران، صدور هر گونه گواهی پذیرش امکان پذیر نمی باشد.