دوره و شماره: دوره 42، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-258 
14. استفاده مجدد از پساب، فرصتی برای توسعه بازار مجوز انتشار آلودگی

صفحه 211-227

شروین جمشیدی؛ محمدحسین نیک سخن؛ مجتبی اردستانی