دوره و شماره: دوره 42، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 259-453 
بررسی فرایند دنیتریفیکاسیون اتوتروف با منابع سولفوری متفاوت درحذف نیترات از آب

صفحه 343-352

10.22059/jes.2016.58737

علی اصغر نشاط؛ عبداله رشیدی مهرآبادی؛ ابوالقاسم علی قارداشی؛ امید تجربه کار


اثر خنک کنندگیِ فضاهای سبز شهری (مطالعه موردی شهر مونیخ)

صفحه 441-453

10.22059/jes.2016.58745

علی اکبر شمسی پور؛ صدرالدین علوی پناه؛ سلمان قریشی