دوره و شماره: دوره 42، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 259-453 
5. بررسی فرایند دنیتریفیکاسیون اتوتروف با منابع سولفوری متفاوت درحذف نیترات از آب

صفحه 343-352

علی اصغر نشاط؛ عبداله رشیدی مهرآبادی؛ ابوالقاسم علی قارداشی؛ امید تجربه کار


8. مطالعه پایلوتی برای بررسی کارایی بیوراکتور غشایی در تصفیه پیشرفته پساب صنعتی برای پیش تصفیه اسمز معکوس

صفحه 387-396

مجید حسین زاده؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ علی ترابیان؛ محمد سیروان علیمرادی؛ حسین نایب


12. اثر خنک کنندگیِ فضاهای سبز شهری (مطالعه موردی شهر مونیخ)

صفحه 441-453

علی اکبر شمسی پور؛ صدرالدین علوی پناه؛ سلمان قریشی