ارائه برنامه آموزش تغییرات اقلیم در نظام آموزش رسمی بر مبنای مدیریت فرآیند آموزش در استاندارد ISO 10015

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

دانش صحیح درباره اثرات تغییراقلیمی بعنوان یک عامل کلیدی برای عمل آگاهانه وشکل‌گیری یک عزم فردی برای مقابله با اثرات تغییراقلیمی ضروری می‌باشد. هدف از این پژوهش، ارائه برنامه آموزش تغییرات‌اقلیم در نظام آموزش رسمی برای پایه‌ی سوم دبیرستان می‌باشد. در این راستا از فرآیند مدیریت فرآیند آموزش در استاندارد ISO 10015 استفاده گردید، آموزش در این سیستم در چهار مرحله نیازسنجی، طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی، اجرای دوره‌های آموزشی و ارزشیابی نتایج آن صورت می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد، مهمترین نیازهای آموزشی که با تکنیک فیش باول به دست آمده عبارتند از؛ معرفی مفاهیم پایه، وضعیت کنونی اقلیم، عوامل بروز تغییرات اقلیم، عوارض و اثرات آن، راهکارها و استراتژی‌های پیشگیری، کاهش و سازگاری با تغییرات اقلیم. طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی در پنج مرحله انجام شد که اهداف کلی عبارتند از؛ توسعه تفکر درباره‌ی تغییرات اقلیم، افزایش آگاهی دانش‌آموزان در این زمینه، تربیت نیروهای مناسب برای مدیریت تغییر اقلیم. در اجرای آموزش، معلم خود مجری دوره آموزشی است و وزارت آموزش و پرورش در قالب ادارات آموزش پرورش و مدارس می‌تواند معلم را در نظارت بر اجرای آموزش پشتیبانی کند. در مرحله ارزشیابی معلم علاوه بر ارزشیابی‌هایی که در جلسات کلاس درس انجام می‌دهد، باید ارزشیابی نهایی را نیز انجام دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیمی قوام، ص. 1390. مقدمه‌ایبراستاندارد آموزشیایزو 10015 و راهکارهای اجرای آن در دانشگاه علوم انتظامی، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، سال 6، شماره 21، صص 35-72.
امیری، م.ج.، کرمی، ش.، قائم‌مقامی، و.، فرخ‌نژاد، م. و حیدری، ر. 1392. مدیریت و برنامه‌ریزی محیط‌زیست، انتشارات سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور با همکاری راه‌دان، تهران.
امیری، م.ج.، نبی‌بیدهندی، غ.ر.، کرمی، ش.، فرخ‌نژاد، م. و قائم‌مقامی، و. 1394. ارزیابی ریسک محیط‌زیستی، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران، تهران.
بازرگان، ع. 1393. ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی، چاپ سیزدهم، انتشارات سمت، تهران.
بدون نام. 1394.نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، دفتر اطلاع‌رسانی و سنجش افکار.http://www.bmsu.ac.ir /UserFiles/iran.pdf
ترنج، س. و محمودی‌نژاد، و. 1390.نقش آموزش مردم محلی و کشاورزان درمقابله با تغییرات اقلیمی و پدیده خشکسالی، همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط‌زیست، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ارومیه.
حاجی‌حسنی، ح.، شبیری، س.م. و فرج‌اللهی، م. 1389.نیازسنجیوتعیین اولویت‌های آموزشی دانش‌آموزان مقطع متوسطه در زمینه محیط‌زیست و توسعه‌پایدار، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، دوره دوازدهم، شمار 1، صص181-194.
ذباحیان، م. 1383. آموزش‌هایرسمیوغیررسمی؛اهداف،روش‌ها،ویژگی‌هاومخاطبان، مجله تعاون، شماره 152، صص 65-67.
زهرایی، ا. 1390.تاثیر تغییر اقلیم بر منابع آب ایران با تاکید بر مولفه‌های بارش و دوره‌های خشکسالی، اولین همایش منطقه‌ای توسعه منابع آب، -دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه،ابرکوه. 
شبیری، س. م.، کرمی، ش. و زارع، گ.‌ 1393. آموزش محیط‌زیست راهی برای مقابله با کمبود انرژی ناشی از تغییرات اقلیمی، همایش تغییرات اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار، جمعیت حامیان زمین، تهران.
شعبانی، ح. 1382.مهارت‌های آموزشی و پرورشی: روش‌ها و فنون تدریس، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران.
صفوی،ا.‌1386.کلیات روش‌ها و فنون تدریس، چاپ سیزدهم،انتشارات معاصر، تهران.
علیزاده، ا. 1382. هواواقلیم‌شناسی، چاپ اول، انتشاراتدانشگاهفردوسی مشهد، مشهد.
فتحی و اجارگاه،ک. 1392. نیازسنجیآموزشی (الگوهاوفنون)، چاپ پنجم، انتشارات آییژ، تهران.
کوچکی، ع.ر.، نصیری محلاتی، م.و کمالی، غ.ع.، 1386.مطالعه شاخص‌های هواشناسی ایران در شرایط تغییر اقلیم، پژوهش‌های زراعی ایران، دوره5، شماره 1، صص133-142.
معروفی، ی. 1392.ارزشیابی نظام برنامه‌ریزی درسی، دانشنامه برنامه‌ریزی درسی، محور ارزشیابی، شماره 14، صص 1-6.
نوخندان، م.ح.، عباسی، ف.، بابائیان، ا. و مختاری، ل.گ. 1387.مطالعه تغییر اقلیم ایران در دهه‌های آینده با استفاده از مدل MAGICC SCENGEN، سومین کنفرانس مدیریت منابع آب، انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران، دانشگاه تبریز، تبریز.
یغما، ع. 1389، طراحی آموزشی، چاپ هفتم، انتشارات مدرسه،تهران.
Bangay, C. and Blum, N. 2010.Education responses to climate change and quality: Two parts of the same agenda?.International Journal of Educational Development.30(4):pp. 359368.
Crroy, O. and Jorgensen, D. 2015. Beyond “deniers” and “believers”: Towards a map of the politics ofclimatechange.Global Environmental Change.32: pp. 165174.
Finnis, J., Sarkar, A. and Stoddart, M.C. 2015. Bridging science and community knowledge? The complicating role of natural variability in perceptions of climate change.Global Environmental Change. 32:pp. 1-10.
Gowda, M.V. Fox, J. and Magelky, R. 1997. Students’ understanding of climate change: insights for scientists and educators. Bulletin of the American Meteorological Society, 78(10): pp. 2232–2240.
Hannah, L. 2015.Climate Change Biology, Chapter 2: The ClimateSystem and Climate Change, Online publish, Elsevier Ltd.
Hung, C.C. 2014.Climate Change Education: Knowing, doing and being.First edition. Routledge Publications (Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group).
Ikonomidis, S., Papanastasiou, D., Melas, D. and Avoloupis, S. 2012. The anthropogenic “greenhouse effect”: Greek prospective primary teachers’ ideas about causes consequences and cures. Journal of Science Education and Technology. 21(6):pp. 768–779.
Karami, Sh., and Larijani, M. 2015. Environmental Education, a Way to Introduce and Improve Urban Environmental Pollution, Jentashapir Journal of Health Research. 6(3): pp. 32-37.
Khalid, T. 2003. Pre-service high school teachers’ perceptions of three environmental phenomena. Environmental Education Research. 9 (1): 35–50.
Koulaidis, V. and Christidou, V. 1999. Models of students’ thinking concerning the greenhouse effect and teaching implications. Science Education, 83(5): 559–576.
Koyo, S. 2009.On implementing ISO 10015. ISO Management Systems, www.iso.org/ims
Nair, H. and Sinha, A. 2009. Indian manufacturer benefit from ISO10015 tarining guidline. ISO management systems .March-April.
Ocal, A., Kisoglu, M., Alas, A. andGurbuz, H. 2011. Turkish prospective teachers’ understanding and misunderstanding on global warming. International Research in Geographical and Environmental Education, 20(3):pp.215–226.
Raleigha, C. and  Urdal, H. 2007.Climate change, environmental degradation and armed conflict, Political Geography, 26(6):pp. 674694.
Saner, R. and Yiu, L. 2003. “ISO 10015 assures the quality and return on investment of training,” ISO Management Systems, March- April, pp. 9-13.
Shepardson, D., Niyogi, D., Choi, S. and Charusombat, U. 2009.Seventh grade students’ conceptions of global warming and climate change. Environmental Education Research 15(5):pp. 549–570.
Tasquiera, G., Pongiglione, F. and Olivia, L. 2013.Climate Change: An Educational Proposal Integrating the Physical and Social Sciences, 5th World Conference on Educational Sciences, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116(21):pp. 820825.
Teodorescu, G. and Oros, C. 2010. Development of education on environmental and climate change impacts in Romania. Procedia Social and Behavioral Sciences. 113(2):pp5502–5506.
United Nations Organization for Education, Science and Culture and United Nations Environment Program (UNESCO & UNEP). 2011. Climate Change Starter’s Guidebook: An Issues Guide for Educational Planners and Practitioners. Paris: UNESCO & UNEP.
Wang, P.C.and Wu, H.H. 2009. “Integrating Quality Function Deployment with ISO 10015 to Discuss the Quality of Human Capital”. demy72@ms55.hinet.net
Wu, H.H., Liao, A.Y.H. and Wang, P.C. 2011. Integrating Quality Function Deployment with ISO 10015 to Discuss the Quality of Human Capital. 12-ICIT 9-11/4/07 in RoC Going for Gold ~ Quality Standards: ISO 9000, etc. pp: 2-6.
Yiu, L. 2007. Quality in Education, Training and Lifelong Learning: The Path to Education Excellence through ISO 10015. Presentation for the 2nd Annual Quality Conclave. New DeIhi, India.