استفاده مجدد از پساب، فرصتی برای توسعه بازار مجوز انتشار آلودگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی امکان توسعه بازار مجوز انتشار بار نیتروژن با تخصیص بهینه پساب تصفیه‌شده در حوضه رودخانه سفیدرود و مقایسه آن با نتایج بازار در شرایط متعارف می‌باشد. بدین منظور، محدوده مورد مطالعه شبیه‌سازی شده و ضرائب تاثیر و حداکثر بار مجاز تخلیه آلودگی تعیین شد. در نهایت با استفاده از توابع هزینه، تخصیص پساب و مجوز انتشار با هدف حداقل کردن هزینه‌های کل کاهش بار آلودگی انجام شد. نتایج نشان داد که بازار مشترک مجوز و پساب تصفیه‌شده بین منابع آلاینده نقطه‌ای و غیرنقطه‌ای می‌تواند سودآوری بازار را به میزان چشم‌گیری افزایش دهد. در این ساختار، با کاهش هزینه‌های حاشیه‌ای کنترل انتشار آلودگی و امکان فروش بیشتر مجوز از طریق انتقال پساب می‌توان انتظار داشت میزان صرفه‌جویی هزینه در کاهش بار نیتروژن از 2% در شرایط متعارف تا 57% افزایش یابد. همچنین نشان داده شد که توسعه بازار می‌تواند منجر به کاهش شکنندگی و آسیب‌پذیری آن نسبت به تغییر قیمت مجوز گردد. بطوریکه ضرورت نظارت بر قیمت‌های توافقی بازار کاهش یافته و مبادلات از ازادی بیشتری برخوردار می‌شوند. لذا چنین نتیجه گرفته شد که موفقیت توسعه بازار مجوز انتشار بار نیتروژن در حوضه سفیدرود منوط به ایجاد ساز و کار مشترک برای فروش پساب تصفیه‌شده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


جابری، ه.، 1393. توسعه مدل تخصیص بار دو هدفه در سامانه رودخانه‌ای با رویکرد تجارت مجوز تخلیه، اساتید راهنما: دکتر موسوی جهرمی و نیک‌سخن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
جعفری، ع.، طاهریون، م.، یاوری، ا.، باغوند، ا. 1388. تجارت آلودگی به روش مجوزهای تخلیه قابل مبادله در رودخانه و ارزیابی آن از نظر کارایی هزینه، فصلنامه محیط‌شناسی، سال سی  و پنجم، 51، صص 101 - 110.
جمشیدی، ش.، محجوبی، ع.، اردستانی، م. 1394. امکان‌سنجی بازار مجوز انتشار آلودگی در رودخانه، مجله زمین‌شناسی ایران، دانشگاه شهید بهشتی، در دست چاپ.
سارنگ، ا.، محجوبی، ع.، اردستانی، م.، نیک‌سخن، م. ح. 1393. راهنمای ارزیابی تجارت کیفیت آب، چاپ اول، انتشارات خانیران، تهران
سازمان حفاظت محیط زیست (1389)، مطالعات پیشگیری، کنترل و کاهش آلودگی رودخانه سفیدرود، مطالعات تجزیه و تحلیل داده‌های آلودگی منابع آب، جلد سوم: مدلسازی کیفی رودخانه و بررسی وضعیت خودپالایی رودخانه سفیدرود.
صابری، ا. 1393. تخصیص بار آلودگی با رویکرد حل اختلاف در تصمیم‌گیری چندمعیاره، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده محیط زیست، اساتید راهنما: دکتر نیک‌سخن و سارنگ، دانشگاه تهران
 
Adewumi, J.R., Ilemobade, A.A. and van Zyl, J.E. 2010 Decision support for the planning of integrated wastewater reuse projects in South Africa, Water Science and Technology: Water Supply, 10(2), 251-267.
Axelrad, G. and Feinerman, E. 2009 Regional planning of wastewater reuse for irrigation and river rehabilitation, Journal of Agricultural Economics, 60(1), 105–131.
Boyd, B., and Greenwood, R. 2005. Water quality trading: Assessment methods and lessons, Environmental Quality Management, 14(14), 23-29.
Caplan, A. J. and Sasaki, Y. 2014. Benchmarking an optimal pattern of pollution trading: The case of Cub River, Utah, Economic Modelling, 36, 502-510.
Collentine, D. 2005. Including non-point sources in a water quality trading permit program, Water science and technology, 51(3-4), 47-53.
Corrales, J., Melodie Naja, G., Bhat, M. G. and Miralles-Wilhelm, F. 2014. Modeling a phosphorous credit trading program in an agricultural watershed, Journal of Environmental Management,143, 162-172.
Doyle, M. W., Patterson, L. A., Chen, Y., Schneir, K. and Yates, A. J. 2014. Optimizing the scale of markets for water quality trading, Water Resources Research,50(9), 7231-7244.
Eheart, J. W. and Ling Ng, T. 2004. Role of effluent permit trading in total maximum daily load programs: Overview and uncertainty and reliability implications, Journal of environmental engineering ASCE, 130(6), 2004, 615-621.
Feizi Ashtiani, E., Niksokhan, M.H. and Jamshidi, S. 2015. Equitable Fund Allocation, an Economical Approach for Sustainable Waste Load Allocation, Environmental Monitoring and Assessment, pp. 187:522, DOI 10.1007/s10661-015-4739-4
Ghosh, G., Ribaudo, M. and Shortle, J. 2011. Baseline requirements can hinder trades in water quality trading programs: Evidence from the Conestoga watershed, Journal of environmental management, 92, 2076-2084.
Horan, R. D. and Shortle, J. 2011. Economic and ecological rules for water quality trading, Journal of the American Water Resources Association (JAWRA), 47(1), 59-69.
Jamshidi, S., Ardestani, M. and Niksokhan, M.H. 2015a. Seasonal Waste Load Allocation Policy within Integrated Discharge Permits and Reclaimed Water Market, Water Policy, in press, DOI:10.2166/wp.2015.30120.
Jamshidi, S. and Niksokhan, M.H. 2015. Multiple Pollutant Discharge Permit Markets, A Challenge for Wastewater Treatment Plants, Journal of Environmental Planning and Management, in press. DOI 10.1080/09640568.2015.1077106
Jamshidi, S., Niksokhan, M.H. and Ardestani, M. 2014. Surface Water Quality Management Using Integrated Discharge Permit and Reclaimed Water Market, Water Science and Technology, 70(5), 917-924.
Jamshidi, S. Niksokhan, M.H. Ardestani, M. and Jaberi, H. 2015b. Enhancement of Surface Water Quality Using Trading Discharge Permits and Artificial Aeration, Environmental Earth Sciences, DOI: 10.1007/s12665-015-4663-5.
Javid, A., Yaghmaeian, K., Abbasi, E. and Roudbari, A. 2014. An evaluation of water quality from Mojen River, by NSFWQI index, Journal of Ecological Engineering, 15(4), 1-6.
Kannel, P. R., Lee, S., Lee, Y. S., Kanel, S. R. and Pelletier, G. J. 2007. Application of automated Qualt2kw for water quality modelling and management in the Bagmati River, Nepal, Ecological Modelling, 202, 503-517.
Kardos, J. S. and Obropta, C. C. 2011. Water quality model uncertainty analysis of a point-point source phosphorous trading program, Journal of the American Water Resources Association (JAWRA), 47(6), 1317–1337.
Mesbah, S. M., Kerachian, R. and Torabian, A. 2010. Trading pollutant discharge permits in rivers using fuzzy nonlinear cost functions, Desalination, 250(1), 313-317.
Molinos-Senante, M. 2014. Water rate to manage residential water demand with seasonality: peak-load pricing and increasing block rates approach, Water Policy 16(5), 930-944.
Newburn, D. A. and Woodward, R. T. 2012. An ex post evaluation of Ohio’s Great Miami water quality trading program, Journal of the American Water Resources Association (JAWRA), 48(1), 156–169.
Niksokhan, M. H., Kerachian, R. and Amin, P. 2009a. A stochastic conflict resolution model for trading pollutant discharge permits in river systems, Environmental Monitoring and assessment,154, 219-232.
Niksokhan, M. H., Kerachian, R. and Karamouz, M. 2009b. A game theoretic approach for trading discharge permits in rivers, Water Science and Technology,60(3), 793-804.
Obropta, C. C., Niazi, M. and Kardos, J. S. 2008. Application of an environmental decision support system to a water quality trading program affected by surface water diversions, Environmental Management, 42, 946-956.
O’Grady, D. 2011. Sociopolitical conditions for successful water quality trading in the south nation river watershed, Ontario, Canada, Journal of the American Water Resources Association (JAWRA), 47(1), 39-51.
Ranga Prabodanie, R. A., Raffensperger, J. F. and Milke, M. W. 2010. A pollution offset system for trading non-point source water pollution permits, Environmental and Resource Economics, 45, 499-515.
Ribaudo, M. O. and Gottlieb, J. 2011. Point-Nonpoint Trading – Can it Work?, Journal of the American Water Resources Association (JAWRA), 47(1), 5-14.
Ribaudo, M. O. and Nickerson, C. J. 2009. Agriculture and Water Quality Trading: Exploring the Possibilities, Journal of Soil and Water Conservation 64(1), 1-7. doi: 10.2489/jswc.64.1.1
Ribaudo, M. and Savage, J. 2014. Controlling non-additional credits from nutrient management in water quality trading programs through eligibility baseline stringency,Ecological Economics,105, 233-239.
Roberts, A. M. and Craig, R. K. 2014. Regulatory reform requirements to address diffuse source water quality problems in Australia: learning from US experiences, Australasian Journal of Environmental Management, 21(1), 102-115.
Sarang, A., Lence, B. J. and Shamsai, A. 2008. Multiple Interactive Pollutants in Water Quality Trading, Environmental Management, 42, 620–646.
USEPA 2004. Water quality trading assessment handbook, 1-120.
Wainger, L. A. and Shortle, J. S. 2013. Local Innovations in Water Protection: Experiments with Economic Incentives, Choices 28(3), 1-6.
Wittmann, N. 2014. A note on distortional distributional effect in river basin discharge permits trade, Water Resource Management, 28(1), 279-285.