تدوین ضوابط طراحی شهری بر مبنای شناخت و مقایسه الگوهای رفتاری با تاکید بر نقش اقلیم در فضاهای شهری در دو اقلیم سرد و کوهستانی و گرم و مرطوب جنوبی(نمونه موردی شهرکرد و بوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد- دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد طراحی شهری- دانشگاه تهران

چکیده

رفتارهای متفاوت مردم در فضاهای شهری به علت وجود عوامل مختلف در فضای شهری است. این عوامل مختلف بصورت مستقیم یا غیر مستقیم بر چگونگی رفتار استفاده کنندگان از فضا تاثیر می گذارد. یکی از این عوامل که بر استفاده مستمر افراد از فضاهای شهری اثر گذار است و شرط آمدن به فضای شهری است، عامل اقلیم و نحوه تاثیر آن بر استفاده از فضا است. بنابراین تعدیل شرایط نامساعد اقلیمی_ محیطی در فضاهای شهری، عامل مهم در استفاده بهتر و کاملتر از این فضاها توسط استفاده کنندگان از فضای شهری است. در پژوهش حاضر، نقش اقلیم بر الگوی رفتاری استفاده کنندگان از فضا بعنوان مهمترین عامل در تعیین رفتار مردم مد نظر قرار گرفته است و تلاش بر این بوده با بررسی و مقایسه و در انتها تحلیل الگوهای رفتاری مردم در دو اقلیم سرد و کوهستانی و گرم و مرطوب (شهرکرد و بوشهر) ضوابطی تدوین شود که فضاهای شهری این دو پهنه اقلیمی در ماهها و ساعات مختلف شبانه روز، دارای تجمع پذیری جمعیتی بیشتری باشند. به این مفهوم که توجه به آسایش اقلیمی و نجوه تاثیر آن بر استفاده کنندگان از فضاهای شهری می‌تواند شرط موفقیت و یا عدم موفقیت فضاهای شهری در اقلیمهای گوناگون باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
بحرینی، ح. 1375. تحلیل فضاهای شهری در رابطه با الگوهای رفتاری استفاده کنندگان و ضوابطی برای طراحی، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
بحرینی، ح. 1388. تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر، جلد اول: اواخر قرن 19 تا دهه هفتم قرن 20 میلادی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
پاکزاد،ج. 1386.سیراندیشههادرشهرسازی2 : ازکمیتتاکیفیت ، چاپ اول، انتشاراتشرکتعمرانشهرهایجدید، تهران.
پوردیهیمی،ش. 1390. زباناقلیمیدرطراحیمحیطیپایدار،کاربرداقلیمشناسیدربرنامهریزیوطراحیمحیط، چاپ اول، انتشاراتدانشگاهشهیدبهشتی،تهران.
توسلی، م.1376. معماری اقلیم گرم و خشک، چاپ اول، انتشارات نشر،تهران.
سایت سازمان هواشناسی جمهوری اسلامی ایران. 1392.( www.irimo.ir)
سایت سازمان هواشناسی بوشهر.1393. (www.bushehrmet.ir)
سایت سازمان هواشناسی چهارمحال بختیاری.1393.(www.chaharmahalmet.ir)
کسمایی،م.1389.اقلیمومعماری، چاپ دوم، انتشاراتخاک،تهران.
گل، ی.2014. چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم، ترجمه ی بهزادفر،م. رضایی ندوشن،م. رضایی ندوشن،ا. 1394. چاپ اول، انتشارات علم و معمار،تهران.
مکهارگ،ا. 1969.طراحیباطبیعت،ترجمهیوهابزاده،ع.1386. چاپ اول، انتشاراتجهاددانشگاهی مشهد،مشهد.
مهندسین مشاور نقش جهان پارس، طرح تفصیلی ویژه جزیره هندورابی.1394. دفترچه اول، تهران.
 
 
Corral, V. 2009. Environmental Psychology with Latin American Taste. Environmental Psychology, no: 29, 366–374.
Eliasson, I. 2000. The Use of Climate Knowledge in Urban Planning. Journal of Landscape and Urban Planning.48:31- 36
Eliasson , I. 2007.Climate and Behavior in a Nordic City. Journal of Landscape and Urban Planning. 82: 72-84.
Nickerson, R. 2003. Psychology and Environmental Change. Lawrence Erlbaum Associates. New Jersey.
Olgyay, V. 1963. Design with Climate, Bioclimatic approach to Architectural Regionalism. Princeton University Press.
Pawlak, Z. 1982. Rough sets. International Journal of Computer and Information Sciences. 11: pp. 341-356.
Var der Ryn, S and Cowan,S. 1996.  Ecological Design. Island Press. Washington D.C.