نقش گیر اندازهای الکترون در رنگزدایی فتوکاتالیستی آبی مستقیم 71 با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم تثبیت شده بر بستر سیمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- گروه مهندسی محیط زیست

چکیده

فرایند فتوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات نیمه رسانا با هدف تشکیل رادیکال‌های فعال شامل رادیکال غیر گزینشی هیدروکسیل برای تجزیه ساختار آلاینده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش با تابش طول موج مناسب و فعال شدن سطح نانو ذرات، یک جفت الکترون-حفره تشکیل می‌گردد که برای حل مشکل کوتاه بودن عمر آن، کاربرد گیراندازها پیشنهاد شده است. گیر اندازها با گیر انداختن الکترون و یا حفره، ترکیب مجدد الکترون-حفره را به تعویق انداخته و واکنش اصلی را تسریع می‌کنند. همچنین با انجام مستقیم فرایند اکسیداسیون-احیا بر روی آلاینده و با از بین بردن اثر تداخلی گونه‌های فعال در محیط راندمان حذف را افزایش می‌دهند. در این تحقیق اثر دو گیر انداز الکترونی پراکسید هیدروژن و هیپوکلریت سدیم در تسریع رنگبری رنگزای آبی مستقیم 71 مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج، غلظت mg/L 100 رنگزا با pH 8 توسط 006/0 مولار پراکسید هیدروژن بر روی بستری با غلظت gr/m2 40 از نانو ذرات TiO2 رنگبری شد که تحت تابش W 90 UV-C، به مدت 20 دقیقه به طول انجامید. همچنین 01/0 مولار هیپوکلریت سدیم باعث کاهش زمان رنگبری mg/L 100 رنگزا در pH 11 از 255 دقیقه به 15 دقیقه تحت UV-C 90 وات بر روی بستری مشابه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


پنبه کار بیشه، م.، آیتی، ب. 1393. مقایسه قابلیت دو اکسید­کنندهNaIO4وNaBrO3بر بهبود فرایند فتوکاتالیستیUV/TiO2در حذف رنگزای آبی مستقیم 71، مجلهمهندسی عمران شریف، دوره­ی 2-30، شماره­ی 1/4، صص65-57.
 
Augugliaro, V., Bellardita, M., Loddo, V., Palmisano, G., Palmisano, L., Yurdakal, S. 2012. Overview on Oxidation Mechanisms of Organic Compounds by TiO2 in Heterogeneous Photocatalysis. Journal  of  Photochemistry  and  Photobiology  C:  Photochemistry  Reviews 166, 1-22.
 
Bansal, P., Singh, D., Sud, D. 2012. Photodegradation of commercial dye, CI Reactive Blue 160 using ZnO nanopowder: Degradation Pathway and Identification of Intermediates by GC/MS, Separation and Purification Technology 85, 112-119.
 
Chakraborty,  N. J. 2010. Fundamentals and Practices in Colouration of Textiles. Woodhead Publishing, New Delhi, India.
 
Chong, N. M., Jin, B., Chow, K. W. C., Saint, C. 2010. Recent Developments in Photocatalytic Water Treatment Technology: A Review, Water Research 44, 2997-3027.
 
Chu, W., Ma, W. C. 1998. Reaction Kinetics of UV-Decolourization for Dye Materials, Chemosphere 37(5), 961-974.
 
Damodar, A., Rahul, You,  S. J., Ou, S. H. 2010. Coupling of Membrane Separation with Photocatalytic Slurry Reactor for Advanced Dye Wastewater Treatment, Separation and Purification Technology 76, 64-71.
 
Egerton, T. A., Purnama, H. 2014. Does hydrogen peroxide really accelerate TiO2 UV-C photocatalyzed decolouration of azo-dyes such as Reactive Orange 16?, Dyes and Pigments 101, 280–285.
 
Garcia, J. C., Oliveira, J. L., Silva, A. E. C., Oliveira, C. C., Nozaki, J., De Souza, N. E. 2007. Comparative Study of the Degradation of Real Textile Effluents by Photocatalytic Reactions Involving UV/Fe2+/H2O2 Systems, Journal of Hazardous Materials 147, 105-110.
 
Greenberg, A.E., Eaton, A.D., Mary, Ann, H.F. 2005. Standard methods for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WPCF, Washington DC, USA.
 
Guo, M. Y., Ching, Ng, A. M., Liu, F., Djurisic, A. B., Chan, W. K. 2011. Photocatalytic Activity of  Metal  Oxides-The Role of Holes and OH Radicals, Applied Catalysis B: Environmental 107, 150-157.
 
Gupta, K. V., Jain, R., Mittal, A., Saleh, A. T., Nayak, A., Agarwal, S., Sikarwar, S. 2012. Photo-catalytic Degradation of Toxic Dye Amaranth on TiO2/UV in Aqueous Suspensions, Materials Science and Engineering C 32, 12-17.
 
Huo, P., Yan, Y., Li, S., Li, H., Huang, W., Chen, S., Zhang, X. 2010. H2O2 Modified Surface of TiO2/fly-ash Cenospheres and Enhanced Photocatalytic Activity on Methylene blue, Desalination 263, 258-263.
 
Kangwansupamonkon, W., Jitbunpot, W., Kiatkamjornwong, S. 2010. Photocatalytic Efficiency of TiO2/Poly[acrylamide-co-(acrylic acid)] Composite for Textile Dye Degradation. Polymer Degradation and Stability 95, 1894-1902.
 
Karaoglu, M. H., Ugurlu, M. 2010. Studies on UV/NaOCl/TiO2/Sep Photocatalysed Degradation of Reactive Red 195, Journal of Hazardous Materials 174, 864-871.
 
Konstantinou, K. I., Albanis, A. T. 2004. TiO2-assisted Photocatalytic Degradation of Azo Dyes in Aqueous Solution: Kinetic and Mechanistic Investigations a Review, Applied Catalysis B: Environmental 49, 1-14.
 
Lai, C. W., Juan, J. C., Ko, W. B., Abd Hamid, S. B. 2014. An Overview: Recent Development of Titanium Oxide Nanotubes as Photocatalyst for Dye Degradation, International Journal of Photoenergy 2014(524135), 1-14.
 
Liu, Y., Hua, L., Li, S. 2010. Photocatalytic Degradation of Reactive Brilliant Blue KN-R by TiO2/UV Process, Desalination 258, 48-53.
 
Mir, N.A., Haque, M. M., Khan, A. K., Muneer, M., Boxall, C. 2012. Photoassisted Degradation of a Herbicide Derivative, Dinoseb, in Aqueous Suspension of Titania, The Scientific World Journal 2012(251527), 1-8.
 
Mohamed, H. H., Bahnemann, D. W. 2012. The Role of Electron Transfer in Photocatalysis: Fact and fictions, Applied Catalysis B: Environmental 12(103), 1-14.
 
Ni, M., Leung, H. K. M., Leung, C. Y. D., Sumathy, K. 2007. A review and Recent Developments in Photocatalytic Water-Splitting Using TiO2 for Hydrogen Production, Renewable and Sustainable Energy Reviews 11, 401-425.
 
Rajeshwar, K., Osugi, E. M., Chanmanee, W., Chenthamarakshan, R. C., Zanoni, B. V. M., Kajitvichyanukul, P., Krishnan-Ayer, R. 2008. Heterogeneous Photocatalytic Treatment of Organic Dyes in Air and Aqueous Media Review, Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews 9, 171-192.
 
Ribeiro, J. P., Oliveira, J. T., Oliveira, A. G., Sousa, F. W., Abdala Neto, E. F., Vidal, C. B., de Keukeleire, D., dos Santos, A. B., Nascimento, R. F. 2014. Treatment of Sulfonated Azo Dye Reactive Red 198 by UV/H2O2, Journal of Chemistry 2014(619815), 1-11.
 
Slokar, M. Y., Le Marechal, M. A. 1998. Methods of Decoloration of Textile Wastewaters, Dyes and Pigments 37(4), 335-356.
 
Soutsas, K., Karayannis, V., Poulios, I., Riga, A., Ntampegliotis, K., Spiliotis, X., Papapolymerou, G. 2010. Decolorization and Degradation of Reactive Azo Dyes via Heterogeneous Photocatalytic Processes, Desalination 250, 345-350.
 
Syoufian, A., Nakashima, K. 2007. Degradation of Methylene Blue in Aqueous Dispersion of Hollow Titania Photocatalyst: Optimization of Reaction by Peroxydisulfate Electron Scavenger, Journal of Colloid and Interface Science313, 213-218.
 
Umh, H. N., Kim, Y. 2014. Sensitivity of nanoparticles’ stability at the point of zero charge (PZC), Journal of Industrial and Engineering Chemistry 20, 3175–3178.
 
Wang, Y., Zhang, P. 2011. Photocatalytic Decomposition of Perfluorooctanoic Acid (PFOA) by TiO2 in the Presence of Oxalic Acid, Journal of Hazardous Materials192, 1869-1875.
 
 
Yu, C. H., Wu, C. H., Ho, T. H., Hong, A. K. P. 2010. Decolorization of C.I. Reactive Black 5 in UV/TiO2, UV/Oxidant and UV/TiO2/Oxidant Systems: A Comparative Study, Chemical Engineering Journal 158, 578-583.