دوره و شماره: دوره 42، شماره 3، آذر 1395، صفحه 455-667 
تخمین عمق نوری ریزگردها با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس در سطح خلیج فارس

صفحه 583-604

10.22059/jes.2016.60068

سعید فرهادی؛ حسین محمدعسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ سید محمدجعفر ناظم السادات؛ سید حسین خزایی