تعیین انرژی الکتریکی مصرفی در فرایند های مختلف تصفیه خانه شهرک صنعتی نصیرآباد با رویکرد مقدارحذف COD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده عمران گرایش محیط زیست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

در این تحقیق تصفیه خانه شهرک صنعتی نصیر آباد از لحاظ مصرف انرژی مورد ارزیابی قرار گرفت، این تصفیه خانه با ترکیب سیستم بیهوازی UABRو هوازیIFAS فعالیت می کند،قبض برق مصرفی در ماه های مختلف سال های 1391و 1392مورد بررسی قرار گرفت و متوسط انرژی الکتریکی مصرفی روزانه به ازای یک متر مکعب فاضلاب ورودی در این سال ها محاسبه شدکه به ترتیب 9.42 و 9.73 بوده است، از طرفی تجهیزات الکترومکانیکی تصفیه خانه ارزیابی شد و انرژی الکتریکی روزانه موثر یعنی انرژی که در عمل تصفیه بهره برداری می شد Kwh 5.6 بدست آمد، میزان انرژی غیر موثر در سال های 1391 و 1392 به ازای یک متر مکعب فاضلاب ورودی 3.82 و 4.13 بوده است، در نهایت این نتیجه حاصل شد که مدیریت مصرف انرژی در تصفیه خانه نصیرآباد به درستی صورت نمی گیرد، با توجه به اهمیت بحث انرژی و افزایش قیمت ها و کاهش منابع تولید انرژی باید اقدامات مدیریتی موثری جهت کاهش مصرف انرژی در تصفیه خانه های فاضلاب صورت پذیرد همچنین متخصصان و طراحان تصفیه خانه های آب و فاضلاب باید در طرح های پیشنهادی خود برای اجرای تصفیه خانه ها به انرژی بر بودن فرایند ها همراه با کارایی مناسب بیشتر توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مردان، س.، توفیقی، ه.1386. آشنایی با سیستم لجن فعال بارشد چسبیده ثابت در تصفیه فاضلاب های صنعتی (با ارائه تجربیات کاربردی در شهرک های صنعتی)، چاپ اول، انتشاراتسازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران، 19-4
مردان، س.، توفیقی، ه.1386. طراحی و بهره برداری اقتصادی از تاسیسات تصفیه فاضلاب های صنعتی، چاپ اول ، انتشارات سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران،16-5.
مهردادی ناصر، محمدی احمدرضا، ترابیان علی، " کاهش لجن مازاد با استفاده از روش های مختلف در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش SBR(تاکیدی بر استفاده از امواج فراصوت)" محیط شناسی، سال سی و هشتم، شماره 61،(1391)، 60-49.
 
مهردادی ناصر، نبی بید هندی غلامرضا، زاهدی علی، محمدی اقدم علیرضا، آقاجانی یاسینی آزاده  " کاربرد امواج مافوق صوت بر محلول سازی(هیدرولیز) و بهبود قابلیت تجزیه بیولوژیکی ترکیبات آلی فاضلاب صنایع لبنی(مطالعه موردی صنایع لبنی پگاه تهران)" مجله آب و فاضلاب، دوره 22، شماره 2(1390)، 70-64.
مهردادی ناصر، نبی بید هندی غلامرضا، زاهدی علی، محمدی اقدم علیرضا، آقاجانی یاسینی آزاده " کاربرد سیستم انتشار امواج اولتراسونیک در تصفیه فاضلاب" انتشارات دانشگاه تهران، (1391)،چاپ 1، 112-78.
Åmand, L., Carlsson, B. 2012. Optimal aeration control in a nitrifying activated sludge process. J. Water research. 46(7), 2101-2110.
Chae,K., Kang,J. 2013. Estimating the independence of a municipal wastewater treatment plant incorporating green energy resources. Energy conversion and Management. 75,664-672.
Descoins, N., Deleris, S., Lestienne, R., Trouvé, E., Maréchal, F.2012. Energy efficiency in waste water treatments plants: Optimization of activated sludge process coupled with anaerobic digestion. J. Energy. 41(1), 153-164.
Eaton, A. D.,  Franson, M. A. 2005. Standard methods for the examination of water & wastewater, 21st ed. American Public Health Association, Washington (DC).
Hernández-Sancho, F., Molinos-Senante, M.,  Sala-Garrido, R. 2011. Energy efficiency in Spanish wastewater treatment plants: A non-radial DEA approach. Science of the Total Environment. 409(14), 2693-2699.
Kusiak, A., Zeng Y., Zhang Z. 2013. Modeling and analysis of pumps in a wastewater treatment plant: a data-mining approach. J. Engineering Applications of Artificial Intelligence. 26(7), 1643-1651.
Malcolm, B., Middleton, R., Wheale, G.,  Schulting, F. 2010. Energy efficiency in the water industry, a Global Research Project. J. Water Practice and Technology. 6(2),208-215.
Metcalf, L., Eddy, H. P. 2003. Wastewater engineering: treatment, disposal, and reuse. McGraw-
Hill, New York.
Molinos-Senante,M. Hernandez-Sancho,F. Sala-Garrido,R.(2013)," Benchmarking in wastewater treatment plants: a tool to saveoperational costs",Clean Techn Environ Policy, 13,0612-8
Rojas, J., Zhelev, T.,  Graells, M.2010. Energy Efficiency Optimization of Wastewater
Treatment-Study of ATAD. J. Computer Aided Chemical Engineering. 28(3), 967-972.
Singh, P. carliell–Marquet,C.,Kansal,A. 2012. Energy pattern analysis of a wastewater plant. J. Appl
Water Sci. 6(2),221-229.
Wang, J., Huang, Y., Zhao, X. 2004. Performance and characteristics of an anaerobic baffled         
reactor. Bioresource Technology. 93(2), 205-208.
Ylmaz,S. Selim,H.(2013)," A review on the methods for biomass to energy conversionsystemsdesign",RenewableandSustainableEnergyReviews25,420–430.
Zhang, Z., Zeng, Y.,  Kusiak, A.2012. Minimizing pump energy in a wastewater processing    
plant. J. Energy. 47(1), 505-514.