ارزیابی فرایند نیتریفیکاسیون درتصفیه فاضلابهای شور توسط راکتور هیبریدی و مقایسه آن با لجن فعال متداول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی ، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

حذف آمونیاک از فاضلاب در شرایط هوازی طی فرایند نیتریفیکاسیون اهمیت بسزایی دارد .این فرایند مخصوصا در فاضلابهای شور طی فرایند متداول لجن فعال اهمیت دو چندان پیدا میکند چرا که به دلیل افزایش نیروی شناوری و خروج لجن از راکتور سن لجن مناسب تامین نمی گردد . لذا این مطالعه برای بررسی مشکل مربوطه و ارائه راه حل های مناسب دو راکتور لجن فعال متداول و هیبریدی طراحی و بهره برداری شد و نتایج آنها مقایسه گردید .شیوه کار به این صورت بود که پس از ساخت پایلوت مورد نظر، از فاضلاب خانگی واقعی بهره گرفته شد سپس متغیرهای COD ، هدایت الکتریکی کل املاح محلول وpH مورد بررسی قرار گرفتند . برای تعیین کارآیی راکتورهای مورد مطالعه در فرآیند نیتریفیکاسیون سه سطح آمونیاک(17 ،30 و 45 میلی گرم بر لیتر) و سه نرخ هوای ورودی(73/0،83/0 و 91/0 لیتر بر دقیقه ) و همچنین سه زمان ماند هیدرولیکی(5،4،3 ساعت ) در نظر گرفته شد. آزمایشات لازم در دو راکتور انجام گرفت و نتایج نشان دادند که با افزایش زمان ماند و غلظت اکسیژن محلول راکتور هیبریدی نیتریفیکاسیون بهتری را انجام می دهد و غلظت اکسیژن محلول در این راکتور در مقایسه با راکتور متداول به مراتب بیشتر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


کی نژاد، م .، ابراهیمی، س. 1382. مهندسی محیط زیست :تصفیه آب وفاضلاب ،جلد اول ،چاپ دوم، انتشارات دانشگاه صنعتی سهند تبریز
نصیری آذر ، م.1382.ترجمه باکتری شناسی میکروبیولوژی پروکاریوتها به تالیف کنث تادر ، انتشارات شهرآب
Artiga, P.2005.An innovative biofilm-suspended biomass hybrid membrane bioreactor for wastewater treatment, Desalination179,  pp. 171-179.
Abou-Elela, S. I., Kamel, M. M., Fawzy, M. E. 2010.Biological treatment of saline wastewater using a salt-tolerant microorganism, Desalination 250(1),pp. 1-5.
Bitton, G. 2005. Wastewater microbiology, 3thEd., John Wiley and Sons Pub., New Jersey.
Hansler, S.2008.Conceptual level designs for MBBR option. Excellence in environmental consulting services, File No.3,1358,04,02.
Kargi.F.,Dincer,A.R.2000.Use of halophilic bacteria in biological treatment of saline wastewater by fed-batch operation. Water Environment Research, 72, (2).
Metcalf, L., Eddy, H.P.2004.Wastewater engineering: Treatment and reuse, 4355th ed, McGraw-Hill,New York.
Munch, E.V., Barr, K. 2000. Suspended carrier technology allows upgrading high rate activated sludge plants for nitrogen removal via process intensification, Water Science and technology ,41,pp.5-12.
Ravichandran, M., Joshua Amarnath, D. 2012. Performance evaluation of moving bed bio-film reactor technology for treatment of domestic waste water in industrial area at MEPZ (Madras Exports Processing Zone), Tambaram, Chennai, India", Elixir Pollution, 53(30), pp.11741-11744.
Vitolo , S., Petarca, L., Bresci, B. 1999. Treatment of olive oil industry wastes. Bioresource Technology, 67(2), pp.129–137.
Wang X. J., Xia, S. Q., Chen. L., Zhao, J. F., Renault, N. J., Chovelon, J. M. 2005. Nutrient removal from municipal wastewater by chemical precipitation in a moving bed biofilm reactor. Process Biochemistry, 41, pp. 824-828.
WEF .2000. Aerobic fixed growth reactor. A special publication prepared by the aerobic fixed growth reactor task force, Water Environmental Federation, Alexander.
Ye, L., Peng, Ch. Y., Tang, B., Wang, Sh. Y., Zhao, K. F., Peng, Y. Zh. 2009.Determination effect of influent salinity and inhibition time on partial nitrification in a sequencing batch reactor treating saline sewage, Desalination, 246(1), pp.556-566.