دوره و شماره: دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 261-540 
ارزیابی میزان آلودگی فلزات سنگین در غبار برخی جاده‌‌های کرج

صفحه 331-344

10.22059/jes.2014.51203

فرشته دست گشاده؛ امیدرضا تونی؛ سیما مقدم شیخ جان؛ گیتی تقی نژاد؛ نرگس همتیان؛ رقیه حاتمی


بررسی غلظت و منشأ آلاینده‌های فلزی در رسوبات خور موسی، خلیج‌فارس

صفحه 345-360

10.22059/jes.2014.51204

علیرضا واعظی؛ عبدالرضا کرباسی؛ مجتبی فخرایی؛ علیرضا ولی خانی سامانی؛ مهدی حیدری


تحلیل فضایی- زمانی رخداد گرد و غبار در غرب ایران

صفحه 375-388

10.22059/jes.2014.51206

ام السلمه بابایی فینی؛ طاهر صفرراد؛ مصطفی کریمی


مالیات سبز عاملی فراموش‌شده در برنامه‌ریزی صنعتی ایران

صفحه 401-413

10.22059/jes.2014.51208

محمدعلی فیض‌پور؛ ابوالفضل شاه محمدی مهرجردی؛ فاطمه آسایش


کاربرد روش PCAدر ارزیابی کیفیت بصری سیمای سرزمین (مطالعۀ موردی: حوزۀ زیارت استان گلستان)

صفحه 451-462

10.22059/jes.2014.51212

سید حامد میرکریمی؛ سپیده سعیدی؛ مرجان محمد زاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی