بررسی آثار محیط‌زیستی کارخانۀ گندله‌سازی اردکان با استفاده از روش فازی TOPSIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه محیط‌زیست، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد مدیریت محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی آثار محیط‌زیستی کارخانۀ گندله‌سازی اردکان انجام شده است. بدین منظور منابع احتمالی آلودگی‌های محیط‌زیستی و تأثیرات سوء در کیفیت هوا، آب، خاک، محیط بیولوژیک، محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نهایت وضعیت ایمنی و سلامت کارکنان پیش‌بینی شد. در ادامه برای تعیین مقادیر آلاینده‌ها به اندازه‌گیری مؤلفه‌های محیط‌زیستی در دو نوبت مرداد و بهمن سال 90 اقدام شد. مؤلفه‌های اندازه‌گیری‌شدۀ گازهای خروجی از یک دودکش مستقر در محوطۀ کارخانه شامل H2S، NOX، NO، SO2، O2، CO، NO2 و CXHY، ذرات معلق خروجی از 8 دودکش، ذرات معلق هوای محیط اطراف کارخانه، میزان سر و صدای محیطی در روز و شب و فاضلاب صنعتی خروجی از تصفیه‌خانه هستند. شایان یادآوری است از آنجا که فقط یک دودکش در مرحلۀ پس از پخت گندله قرار دارد، یعنی جایی که حرارت وارد فرایند می‌شود و واکنش شیمیایی طی آن انجام می‌گیرد، اندازه‌گیری گازها نیز فقط از همان یک دودکش انجام شد. روش علمی استفاده‌شده در این تحقیق TOPSIS بوده که از جمله روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه است. لذا در قالب روش TOPSIS و به کمک نرم‌افزار Excel گزینه‌های پرسش‌نامه اولویت‌بندی شدند. در پایان نیز راهکار‌های مدیریتی برای هر دسته از منابع آلوده‌کننده تدوین شد. از جملۀ این راهکارها می‌توان به استفاده از سیستم‌های کنترل گازهای آلاینده در خروجی دودکش کوره، استفاده از انبارهای سرپوشیده برای کنترل ذرات انتشاریافته در اثر حمل و نقل مواد و انباشت و برداشت و رفع اکسید آهن از پساب با احداث حوضچه‌ای با شیب مناسب در قسمت زیر کانال‌ها اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات