تأثیر پی- اچ (pH) بر تجزیۀ هیدروکربن‌های نفتی کل در راکتور‌‌های بستۀ خاکاب با عملکرد متوالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی دانشکدۀ محیط‌زیست دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران- محیط‌زیست دانشکدۀ محیط‌زیست دانشگاه تهران

چکیده

آلودگی خاک و آب با هیدروکربن‌‌های نفتی مشکل زیست‌محیطی به شمار می‌رود. بنابراین، نیاز به تصفیه و حذف این آلودگی روز‌‌به‌‌روز اهمیت بیشتری می‌یابد. در این تحقیق تجزیۀ بیولوژیکی هیدروکربن‌‌های نفتی کل (TPH) تحت شرایط هوازی با استفاده از راکتورهای هوازی خاکابی مطالعه و بررسی شد. نمونۀ خاک از منطقۀ عظیم‌آباد که با ریختن، نشت مخازن ذخیرۀ نفت و خطوط لوله آسیب‌دیده پالایشگاه تهران واقع در جنوب تهران آلوده شده بود، جمع‌آوری شـد. در این مطالعه پی- اچ بهینه که به بهترین تجزیه TPH در راکتور بستۀ خاکاب با عملکرد متوالی (SS-SBR) منجر می‌‌شود با تغییر pH و ثابت نگه‌داشتن سایر شرایط بررسی شد. دو راکتور‌‌ خاکاب در اندازۀ آزمایشگاهی طراحی و ساخته شدند. هر راکتور‌‌ برای رسیدن به شرایط پایدار برای 14 روز به صورت بسته راه‌اندازی شد، سپس 6 بهره‌برداری با زمان ماند 2 ماه صورت گرفت. هر راه‌اندازی pH مربوط به خود را دارا بود. در پایان این عملکـرد، غلظت‌‌های TPH از طریق کـروماتوگرافی گازی (GC) که دارای آشکارساز یونی شعله‌‌ای (FID) بود، آنالیز و مشخص شد. بر اساس این مطالعات SS-SBR راندمان بالایی در حذف TPH از خاک آلوده دارد به طوری که راندمان حذف آن در pH=7 و در بهترین شرایط (pH بهینه) به 3/88 درصد رسیده است. از این رو در این تحقیق pH بهینه در SS-SBR برای تجزیۀ بیولوژیکی خاک‌‌های آلوده به TPH در محدودۀ pH نرمال است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات