دوره و شماره: دوره 40، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 541-825 
4. بررسی رابطۀ سبک زندگی مصرفی با شاخص ردپای بوم‌شناختی

صفحه 589-602

فتانه حاجیلو؛ بهجت یزدخواستی؛ محمدباقر علیزاده اقدم


17. مدیریت کیفیت منابع آب زیرزمینی شهرستان آق‌قلا

صفحه 775-786

الهام کلبعلی؛ مصطفی مردانی؛ محمود صبوحی صابونی