دوره و شماره: دوره 40، شماره 3، آذر 1393، صفحه 541-825 
بررسی رابطۀ سبک زندگی مصرفی با شاخص ردپای بوم‌شناختی

صفحه 589-602

10.22059/jes.2014.52207

فتانه حاجیلو؛ بهجت یزدخواستی؛ محمدباقر علیزاده اقدم


مدیریت کیفیت منابع آب زیرزمینی شهرستان آق‌قلا

صفحه 775-786

10.22059/jes.2014.52220

الهام کلبعلی؛ مصطفی مردانی؛ محمود صبوحی صابونی