درصد پذیرش مقالات

میانگین درصد پذیرش مقالات این مجله در سال 1401 معادل 20درصد می باشد.