درصد پذیرش مقالات

میانگین درصد پذیرش مقالات این مجله در سال 1401 معادل 17 درصد می باشد.