کاربرد گزینش دوگانۀ یک و نیم حدی (OOHB) در ارزش‌گذاری مشروط برای تعیین مازاد مصرف‌کنندۀ گردشگران پارک جنگلی سی‌سنگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

2 دانشگاه زابل-دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی

چکیده

‌در دهۀ اخیر به ارزش‌گذاری کالاهای عمومی توجه بسیاری شده ‌است. با توجه به نقش تأثیرگذار کارکردهای منابع زیست‌محیطی در افزایش روحیۀ نشاط و شادی افراد جامعه و ارزیابی‌های مربوط به امکان‌سنجی توسعۀ این نوع مناطق، تعیین ارزش کارکردهای این منابع امری بسیار مهم است. هدف از مطالعۀ پیش‌رو، شناسایی عوامل مؤثر در تمایل به پرداخت گردشگران پارک جنگلی سی‌سنگان واقع در استان مازندران برای تفرج در آن و تعیین میزان تمایل به پرداخت با استفاده از گزینش دوگانۀ یک و نیم حدی (OOHB) در روش ارزش‌گذاری مشروط است. همچنین، در این مطالعه سعی شده است میزان تمایل به پرداخت افرادی که تمایلات اخلاق‌گرایانه و پیامدگرایانه دارند، جداگانه محاسبه شود. بر اساس یافته‌های تحقیق، متغیرهایی از قبیل مبلغ پیشنهاد قیمت، بعد خانوار، تعداد دفعات بازدید سالیانه، اخلاق‌گرایی و درآمد ماهیانۀ خانوار تأثیر معنی‌داری در تمایل به پرداخت افراد نشان داد. در بین خانوارهایی که تمایلات هدف‌گرایانه داشته‌اند، میانگین تمایل به پرداخت فرد به ازای هر خانوار 11751 ریال و در بین افراد دارای تمایلات اخلاق‌گرایانه، این رقم معادل 13409 ریال است. در نهایت بر اساس یافته‌های تحقیق حاضر، با محاسبۀ میانگین وزنی، خانوارهای هدفگرا و اخلاقگرا (77/0 و 23/0)، میانگین تمایل به پرداخت (WTP) سالیانۀ خانوارها 12201 ریال برآورد می‌شود. همچنین، کل ارزش تفرجی این پارک با استفاده از گزینش دوگانۀ یک و نیم حدی در روش ارزش‌گذاری مشروط 32/11 میلیارد ریال و ارزش هر هکتار از آن 377 میلیون ریال در سال 1391 برآورد شده است. بنابراین، توجه هرچه بیشتر مسئولان ذی‌ربط در جهت بسط و گسترش کارکردهای تفرجی پارک جنگلی سی‌سنگان در جهت افزایش هرچه بیشتر رفاه عمومی گردشگران اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات