پاک‌سازی آلاینده‌‌های نفتی از خاک با بهره‌گیری از روش اکسایش پیشرفتۀ ترکیبی فنتون و سولفات رادیکال (مطالعۀ موردی: مسجد سلیمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین‌شناسی زیست‌محیطی، دانشکدۀ علوم طبیعی، دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشکدۀ علوم طبیعی دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه عمران، دانشکدۀ محیط‌زیست دانشگاه تهران

4 دانشیارگروه زمین‌شناسی، دانشکدۀ علوم طبیعی، دانشگاه تبریز

5 کارشناسی ارشد زیست‌محیطی، دانشگاه چمران

چکیده

آلودگی خاک مناطقی که روی میدان‌‌های نفتی واقع شده‌اند، از بزرگ‌ترین مشکلات زیست‌محیطی است، زیرا این مناطق همواره تحت تأثیر‌‌ آلاینده‌های نفتی قرار دارند. از آنجا که کشور ما دارای منابع فراوان نفتی و گازی است، شهر‌‌های جنوبی و به خصوص حاشیۀ خلیج‌فارس، تحت تأثیر‌‌ این معضل بوده‌‌اند. فرایند اکسایش پیشرفته از مهم‌‌ترین تکنولوژی‌‌ها، برای اکسید و تخریب طیف وسیعی از آلاینده‌‌های آلی در خاک و آب در مدت کوتاه با بازدهی بالاست. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر‌‌ حذف آلاینده‌‌های نفتی از طریق فرایند اکسایش پیشرفته در خاک‌‌های آلوده‌شده در شهرستان مسجد سلیمان است که به وسیلۀ چشمه‌های نفتی در مناطق مسکونی مانند سی برنج و نفتون آلوده شده‌اند. در این راستا با مطالعات خاک‌شناسی و زمین‌شناسی اولیه برای حذف ترکیبات نفتی از خاک، از اکسید‌کننده‌‌های پراکسید هیدروژن و پتاسیم پرسولفات استفاده شده است. استخراج ترکیبات نفتی از خاک به روش سوکسله انجام شد. میزان ترکیبات نفتی در خاک نمونه‌برداری‌شده از طریق روش وزن‌سنجی 8/6 درصد تعیین شد. با توجه به بهینه‌کردن هیدروژن پراکسید و پتاسیم پرسولفات مناسب‌ترین نرخ حذف در نسبت 05/0: 1 به دست آمده است. این مقادیر در حضور مقدار احتمالی آهن در خاک، که برابر 8/2 درصد است، به خاک اضافه شده است. در این آزمایش مشخص‌شده اضافه‌کردن مرحله‌ای عوامل مؤثر در اکسایش پیشرفته سبب افزایش راندمان حذف شده است. تحت شرایط بهینه و مرحله‌‌ای افزودن پراکسید هیدروژن و پتاسیم پرسولفات طی این فرایند، در حدود 50 درصد ترکیبات نفتی از خاک حذف شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات