کلیدواژه‌ها = GIS
داده کاوی رفتار حرکت و هم‌کنش جانوران: یوز آسیایی و پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده بافق

دوره 44، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 331-344

10.22059/jes.2018.257902.1007663

فرید چراغی؛ محمودرضا دلاور؛ فرشاد امیراصلانی؛ سید کاظم علوی پناه


بررسی پراکنش BTEXدر منطقة صنعتی زرقان به کمک GIS

دوره 39، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 125-136

10.22059/jes.2014.36466

منصوره دهقانی؛ محمد مهدی تقی زاده؛ ابراهیم راستگو


پهنه‌بندی خطر سیلاب شهری با استفاده از GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعۀ موردی: تهران)

دوره 39، شماره 3، مهر 1392، صفحه 179-188

10.22059/jes.2013.35901

اسماعیل صالحی؛ یوسف رفیعی؛ محمد رضا فرزاد بهتاش؛ محمدتقی آقابابایی


توسعة مدل تصمیم‌گیری چندهدفة مکانی با تأکید بر آمایش صنایع انرژی بر

دوره 38، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-12

10.22059/jes.2012.29095

گیتی خوش‌آموز؛ محمد طالعی؛ علی منصوریان


مدل‌سازی تغییرکاربری زمین با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره و GIS

دوره 37، شماره 58، شهریور 1390، صفحه 43-52

مهرنوش بختیاری‌فر؛ محمد‌سعدی مسگری؛ محمد کریمی؛ ابوالقاسم چهرقانی


پهنه‌بندی توان اکولوژیک کشاورزی حوزة معرف کسیلیان با سامانة اطلاعات جغرافیایی

دوره 34، شماره 48، بهمن 1387

سیدحمید فلاح‌میری؛ همت‌الله پیردشتی؛ میرخالق ضیاء‌تبار احمدی؛ حسن قلیچ‌نیا


بررسی مطلوبیت زیستگاه آهو در منطقة حفاظت شدة کالمند- بهادران استان یزد

دوره 34، شماره 46، شهریور 1387

حسن اکبری هارونی؛ بهروز بهروزی راد؛ بهرام حسن زاده کیابی


پهنه بندی مناطق مناسب برای تغذیه مصنوعی دردشت ورامین به کمک GIS و سامانه پشتیبانی تصمیم گیری (DSS)

دوره 33، شماره 42، شهریور 1386

محمود حکمت پور؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ ابوالفضل خلیل پور


استفاده از الگوریتم های فازی و GIS برای مکان یابی تجهیزات شهری (مطالعه موردی : محل دفن زباله شهر بابلسر)

دوره 33، شماره 42، شهریور 1386

احمد پوراحمد؛ کیومرث حبیبی؛ سجاد محمدزهرایی؛ سعید نظری علوی


بررسی امکان استفاده از روش زمین شناسی برای مطالعات خاک در منابع طبیعی

دوره 32، شماره 39، شهریور 1385

ابوالفضل معینی؛ محمد جعفری؛ علی سلاجقه؛ سادات فیض نیا


زون‌بندی منطقه حفاظت شده "گنو" با استفاده از GIS

دوره 31، شماره 38، دی 1384

حمید رضا جعفری؛ احمد انق