استفاده از الگوریتم های فازی و GIS برای مکان یابی تجهیزات شهری (مطالعه موردی : محل دفن زباله شهر بابلسر)

نویسندگان

چکیده

شهر بابلسر با جمعیتی معادل 47927 نفر در سال 1384، روزانه 72.5 تن زباله تولید می کند. محل کنونی دفن زباله علاوه بر تکمیل ظرفیت از موقعیت محیطی کاملاً نامناسبی بهره گرفته و آثار و آلودگی‌های زیست‌محیطی آن نه فقط در شرایط کنونی پدیدار شده بلکه در آینده نزدیک نیز آثار منفی خود را بهتر نشان داده و توسعه پایدار ناحیه غربی این شهر را با بحران مواجه خواهد ساخت. از میان روش های مختلف دفع زباله، روش دفن مواد زاید از مهم‌ترین روش هایی بوده که مدیریت شهری این شهر طی 30 سال اخیر بر آن تکیه کرده است . نتایج بررسی موقعیت محل دفن زباله حاکی از نامساعد بودن محل دفن کنونی است که در آن بسیاری از اصول، معیارها و ضوابط مکان‌گزینی نادیده گرفته شده و پیش‌بینی می‌شود که در آینده نزدیک آثار زیست‌محیطی آن نمایان‌تر شود . در این پژوهش با استفاده از داده‌هایی چون فاصله از محدوده قانونی شهر، فاصله از جاده، توانایی اراضی، فاصله از عوارض مصنوع (روستا، تأسیسات و تجهیزات شهری، معادن) فاصله از گسل‌های منطقه، فاصله از آبهای‌ سطحی منطقه، جهت باد، خاک شناسی، هیپستومتریک (طبقات ارتفاعی)، پوشش گیاهی، زمین‌شناسی و از طریق مدل های مختلف تلفیق اطلاعات و نقشه‌ها که بر اساس مدل منطق فازی (Fuzzy Logic) ترکیب شده‌اند، مکان‌های مناسب برای دفن بهداشتی مواد زاید مکان‌گزینی ودر نقشه‌های مختلف ارائه شده است

کلیدواژه‌ها