رویکرد GIS مبنا برای مدل‌سازی سه بعدی آلودگی صوتی با استفاده از مدل‌های سه بعدی شهر (مطالعة موردی: بخشی از منطقة سه تهران)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته GIS/RS، دانشکدة محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 استادیار آموزشکده مهندسی نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور، تهران

3 استادیار GIS/RS، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 مدیر و مشاور شرکت dBvision هلند

چکیده

پیشرفت تکنولوژی و توسعة فناوری همگام با رشد جمعیت شهری، همواره پیامدهای مثبتی را برای رفاه عمومی به همراه داشته است، اما از تأثیرات منفی آن مبتنی بر گسترش آلودگی‌های مختلف محیط زیست، نظیر آلودگی صوتی نمی‌توان براحتی چشم‌پوشی کرد. در این زمینه آگاهی کافی از روند انتشار آلودگی‌های صوتی، کنترل و پیشگیری گسترش آنها را ممکن ساخته که به این منظور تهیه نقشه‌های سه بعدی انتشار آلودگی صوتی و مدل‌سازی آن چنین امری را میسر خواهد ساخت. در این تحقیق، ابتدا با توجه به عدم وجود مدل نویز در ایران، با مطالعه مدل‌های استاندارد موجود درجهان، روش اول استاندارد تهیة نقشة نویز آلمان SMM1 برای محاسبة ترازهای نویز در این محدوده انتخاب شد. آزمون صحت این مدل با استفاده از تکنیک paired t-test با سطح اطمینان 95 درصد گویای این است که مدل قادر به پیش‌بینی نویز در سطوح مجاور محدودة ترافیکی با Sig. 2-tailed=0/516 در سطح افقی وبه همین ترتیب Sig. 2-tailed=0/896 در سطح عمودی است. سپس الگوریتمی برای مدل‌سازی سه بعدی آلودگی صوتی با استفاده از مدل مذکور ارائه شد. در خاتمه نتایج تلفیق مدل نویز با مدل سه بعدی شهر در محیط GIS مبین این است که به دلیل بالا بودن اثر نویز بر وجوه جلویی و کناری ساختمان‌ها، این نواحی برای کاربری‌های تجاری و مسکونی مناسب نیستند، فقط نواحی پشت ساختمان‌ها با اثر تراز نویز پایین‌تر برای مناطق مسکونی مناسب‌تر‌ند. ساخت دیوار صوتی شفاف سرکج به ارتفاع هفت متر در فاصلة نزدیک به لبة بیرونی بزرگراه به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش نویز در این محدوده در حد استاندارد‌های مجاز کاربری‌های تجاری و مسکونی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها