زون‌بندی منطقه حفاظت شده "گنو" با استفاده از GIS

نویسندگان

چکیده

کوهستان گنو، یکی از جالب‌ترین نمونه‌های معرف رشته کوه‌های زاگرس به شمار می‌آید، این کوهستان که در جنوب ‌شرق رشته کوه زاگرس واقع شده از سویی، با اثر تعدیل کننده خود در برخورد با دشت‌های گرم جنوب و از سویی دیگر با موقعیت استثنایی گذرگاهی خود که در مرز تحول دو منطقة رویشی ایرانی ـ تورانی و خلیج ـ سودانی قرار دارد، مجموعه‌ای از کارکردهای اکولوژیک و ارزشهای بی‌نظیر اکوسیستم‌های کوهستانی را به نمایش می‌گذارد.نظر به اینکه مدیریت این منطقه در حال حاضر به روش‌های کاملاً سنتی انجام می‌گیرد و بدین سان هر روز در حال تخریب بیشتر قرار دارد، تهیه «طرح جامع مدیریت» منطقه یاد شده، الزامی به نظر میرسد. در نتیجه این تحقیق، زون‌بندی منطقه که در واقع پیش زمینة ارائة طرح جامع آن است مد نظر قرار گرفته است.
براساس یافته‌های تحقیق،در منطقه مطالعاتی، 6 زون شناسایی شدند که زون‌های حفاظتی وتفرجی به ترتیب با 54 و41 در صد، بیشترین مساحت از منطقه را به خود اختصاص داده‌اند.این مطلب بیانگر توانایی منطقه در احرازعنوان« پارک ملی»است.

کلیدواژه‌ها