بررسی وضعیت توسعة فیزیکی شهر سقز و تعیین جهات بهینة توسعه آتی آن

نویسندگان

چکیده

هم اکنون تقریباً بیش از نیمی از مردم جهان در شهرها بسر می‌برند، پیش بینی‏ها نشان می‏دهد که با نرخ رشد فعلی، جمعیت کشور در سال 1400 به 130 میلیون نفر خواهد رسید که حداقل به 2 برابر مساحت کنونی برای گسترش شهرها نیاز است . شهر سقز یکی از شهرهای شمالی استان کردستان نیز از این قاعده مستثنی نیست، میزان رشد جمعیت و توسعه فیزیکی این شهر در جهت افقی و نیز گسترش مداوم ساخت و سازهای شهری سبب از بین رفتن مزارع کشاورزی و باغات اطراف شهر شده است. در این مقاله ویژگی‏های جمعیتی،روند توسعه فیزیکی شهرو برخی از شاخص‏های مسکن مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته و نیز مقایسه‏ای بین میزان زمین مورد نیاز جمعیت شهری با سرانه استاندارد در شهرسازی و سرانه معمول در تیپ‏های اقلیمی انجام می‏پذیرد، در مرحلة بعد با دخالت دادن متغیرهای موثر درتوسعة فیزیکی شهر، جهات بهینه توسعه آتی شهر تعیین شود، برای انجام این تحقیق از توابع تحلیلی نظیر همپوشانی، اشتراک دو مجموعه، ادغام و برش درسیستم اطلاعات جغرافیائی استفاده به عمل آمده است.نتایج تحقیق نشان می‏دهد که روند توسعه شهر در گذشته بدون توجه به استاندارد‏های شهرسازی و ملاحظات زیست محیطی به طور عمده در بخش‏های شمالی و غربی شهر انجام پذیرفته است که این بخش‏ها منطبق بر شیب‏های زیاد و در حریم گسل‏های منطقه است، بخش‏هائی از شهر نیز در گذشته در حریم شبکه‏های ارتباطی و شبکه آب‏های سطحی توسعه یافته است. در این تحقیق، توسعه آتی شهر در اراضی سمت شرقی و جنوبی پیشنهاد شده، این اراضی که در جدول جمع وزنی شاخص‏ها از بیشترین امتیاز برخوردارند دارای مساحتی حدود 2000 هکتار است.

کلیدواژه‌ها