بررسی مطلوبیت زیستگاه آهو در منطقة حفاظت شدة کالمند- بهادران استان یزد

نویسندگان

چکیده

مطالعه‌ای به‌منظور بررسی رضامندی زیستگاه آهو (Gazella subgutturosa ) در منطقة حفاظت شدة کالمند- بهادران طی چهار فصل در سالهای 83- 1382 انجام پذیرفت.در این مطالعه موقعیت جغرافیایی نقاط پراکنش گله‌های آهو توسط سیستم مکانیابی جهانی GPS ثبت شد. سپس این داده‌ها به جداول خصیصه‌ای در نرم‌افزار Arc view وارد شده و لایه‌های مربوط ایجاد شدند. نقشه‌های شیب، ارتفاع، تیپ‌های گیاهی، تراکم پوشش گیاهی، تیپ‌های خاک، منابع آبی، جاده‌ها، سکونتگاهها و مزارع کشاورزی برای محدودة زیستگاههای آهو در منطقة مورد مطالعه تهیه و رقومی شدند. این نقشه‌ها به همراه لایه‌های مشاهدات آهو در نرم افزارهای سامانة اطلاعات جغرافیایی Idrisi تجزیه و تحلیل شده و نقشه‌های رضامندی زیستگاه آهو درمنطقة مورد مطالعه تهیه شد.آزمون کای اسکور نشان داد بین مشخصه‌های محیطی سابق الذکر و پراکنش آهو رابطة معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد آهوان در تمام فصول گرایش زیادی به مزارع کشاورزی اطراف دارند.طی این بررسی درصد رضامندی زیستگاههای آهو در منطقة حفاظت شدة کالمند- بهادران به‌صورت: 11 درصد خوب، 3/40 درصد متوسط و 7/48 درصد ضعیف است.

کلیدواژه‌ها