دوره و شماره: دوره 49، شماره 3، آذر 1402، صفحه 255-388