اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ناصر مهردادی

گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

mehrdadiut.ac.ir
0000-0002-1608-2405

سردبیر

احمد نوحه گر

محیط زیست استاد گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشگاه محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

nohegarut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

علی ترابیان

مهندسی محیط زیست استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

atorabiut.ac.ir
61113184

محمدرضا پورجعفر

معماری و طراحی شهری استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

pourja_mmodares.ac.ir
02182883731

میر مسعود سجادی

منابع طبیعی استاد، شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

mmsajjadiguilan.ac.ir

علی سلاجقه

احیای‌ مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی‌ استاد گروه احیای‌ مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی‌، دانشکده منابع طبیعی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

salajeghut.ac.ir

محمدرضا صبور

مهندسی عمران، ژئوتکنیک-محیط زیست. دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

sabourkntu.ac.ir

محمود رضا عبدی

مهندسی عمران دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

abdikntu.ac.ir

فریده گلبابایی

بهداشت حرفه ای استاد گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

fgolbabaeisina.tums.ac.ir

محمدرضا مثنوی

معماری استاد دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

masnavimut.ac.ir

منوچهر وثوقی

مهندسی شیمی و نفت استاد مرکز بیوشیمی و کنترل محیط زیست،
دانشکده مهندسی شیمی و نفت،
مرکز بیوشیمی و کنترل محیط زیست
دانشگاه صنعتی شریف، پدیده انتقال و محیط زیست، فرآیندهای غشایی

-
vosoughisharif.edu
66165417

اعضای هیات تحریریه بین المللی

زیلینا هاشم

استاد گروه بهداشت محیط، گروه سلامت اجتماعی، دانشکده پزشکی و علوم بهداشت، دانشگاه پوترا، مالزی

drzhashimgmail.com

عماد یوسف

استاد گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه النهرین، بغداد، عراق

emad.yousifnahrainuniv.edu.iq