ارتباط با مجله

هرگونه ارتباط با مجله در خصوص مقالات ارسال شده و هر گونه سئوال و موضوعات احتمالی فقط و فقط  از طریق آدرس پست الکترونیک نشریه به نشانی زیر امکانپذیر می باشد:

 

mag_natures@ut.ac.ir

 

لذا خواهشمند است از تماس با تلفن های دانشکده محیط زیست و دانشگاه تهران و همچنین تماس با تلفن شخصی افراد اکیدا خودداری فرمائید.