دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 121-253 
استخراج اهداف مدیریت پایدار پسماند مواد غذایی: تحلیل اسناد فرادست

صفحه 221-238

10.22059/jes.2023.356576.1008394

فرهاد خسروانی؛ عنایت عباسی؛ شهلا چوبچیان؛ مهدی جلیلی قاضی زاده