اثرات مضر مواد شیمیایی در غذاها

نویسنده

چکیده

افزودن دانسته یا نداسته (اتفاقی) مواد شیمیایی احتمالا مضر‘ یعنی موادی که فاقد ارزش غذایی هستند‘ به مواد غذایی‘ مطلب تازه ای نیست بلکه استعمال این ترکیبات آنقدر عمومیت یافته که واقعا غیر ممکن است چند بار در روز آنها را مصرف نکنیم. تعداد مواد شیمیایی که معمولا به غذاها افزوده می شوند زیاد است و هر سال نیز مواد جدیدی که روز بروز پیچیدگی شیمیایی آنها بیشتر می شود باین جمع اضافه می گردد. که البته این ترکیبات اثرات ناشناخته ای بر بدن دارند. این مقاله بطور مجمل مواد سمی راکه ممکن است در غذاهای ما موجود باشد بررسی می نماید. یعنی موادی که عامل ناخوشی هما ی زودگذر مثل اسهال نیستند بیشتر بی سروصدا بر بدن تأثیر گذارده اثرشان به تانی آشکار می گردد. (مثل کواتر‘ ترومبوزکرونر‘ سرطان و غیره) . عفونتهای باکتریایی مواد غذایی وآلرژی در اینجا بحث نمی شوند زیرا هر دو موضوع برای عموم شناخته شده اند و در واقع غذای تمیز به مفهوم غذای عاری از باکتری بیماریزا است.
راه های آلودگی غذایی:آلودگی غذایی ممکن است چهار علت داشته باشد‘ از اینقرار:
1. پیدایش طبیعی در غذاهایی که معمولا سام اند:
مثلا مصرف شیر گاوهایی که کلم می خورند باعث گواتر می شود.
2. آلودگی تصادفی: برای مثال درآغاز این قرن 6000 نفر در شمال انگلیس در اثر نوشیدن آبجوی آلوده به ارسنیک مسموم شدند.
3. موادیکه دانسته به غذاها افزوده می شوند: این مواد ناشناخته هستند و احتمال دارد ایجاد مسمومیت نمایند. از این مواد می توان رنگ ها ‘ مواد شیمیایی که درعمل آوردن غذاها بکار برده می شوند نظیر امولسیون کننده ها وغیره را نام برد. بطور کلی این مواد برای تغییر وضع فیزیکی غذا مصرف می شوند.
4. باقیمانده سموم کشاورزی که برای از بین بردن حشرات موذی ‘ علف های هرز و غیره مصرف شده اند . این مواد ممکن است در تخم مرغ‘ شیر ‘ سبزیجات ‘غلات وغیره باقی بمانند. بعنوان نمونه یکی از راهها ورود د.د.ت در چربی بدن انسان‘ مصرف شیرگاوهائی است که دیواره های سمپاشی شده با این حشره کش را لیس زده اند.