دوره و شماره: دوره 49، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 389-498