تولید نقشه منظرصوتی شهر(sonotop) با بهره گیری از روش گراندد تئوری و نرم افزار Nvivo (مطالعه موردی: منطقه 12 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 استاد مرکز تحقیقات فضای باز

چکیده

پژوهش حاضر در نظر دارد تا ضمن ارائه تعاریفی برای منظرصوتی، به بررسی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت مناظرصوتی شهری از طریق تشریح مقوله های شناختی میان تجربیات فردی، و کاربست نظریه های زبانی با به کارگیری روشهای کیفی بپردازد. مبانی نظری تحقیق و عوامل مؤثر بر ارزیابی مناظرصوتی از نظریات محققان مختلف نظیر شافر، تراکس و... استخراج گردیده است. از روش گرانددتئوری به عنوان پایه ای برای ارزیابی شاخصهای کیفیت فضاهای شهری در بعد شنیداری استفاده شده است. به طور کلی روش تحقیق کیفی بوده و جهت ارزیابی نهایی و تحلیل داده ها از نرم افزار Nvivo استفاده می شود. شیوه جمع آوری اطلاعات میدانی و از طریق خاطره نگاری و مصاحبه با ساکنان می باشد. ارزیابی ها و نتایج تحلیل نشان می دهد که به طور عمده چهار نوع قضاوت در مورد مناظرصوتی شهر وجود دارد؛منظرصوتی بلند-پذیرفتنی، منظرصوتی بلند-ناپذیرفتنی، منظرصوتی آرام-پذیرفتنی و منظرصوتی آرام-دلهره انگیز. بیشترین قضاوت ها در مورد مناظرصوتی نامطلوب که بیانگر آلودگی صوتی بیش از حد مجاز در سطح نمونه موردی بوده است؛ بیان شده است. در نهایت از مدل سونوتوپ هدفورس برای مشخص نمودن انواع چهارگانه مناظرصوتی استفاده شده است تا بتوان با شناسایی مناظرصوتی نامطلوب یا منفی به ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء کیفیت پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات