دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 205-300 

مقاله پژوهشی

1. شناسایی مناطق مستعد آلودگی آبخوان دشت ملکان با استفاده از روش‌های فازی

صفحه 205-221

حسین نوروزی قوشبلاغ؛ عطا الله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم


6. تاثیر و رابطه بین تابش غیرپیوسته امواج فراصوت و انرژی مخصوص بر درجه تخریب لجن ثانویه

صفحه 297-308

داود فتحعلی؛ عبدااله رشیدی مهرآبادی؛ مریم میرابی؛ محمود علیمحمدی


7. پایش زمانی پدیده گردوغبار در استان های البرز و قزوین

صفحه 309-320

طیبه مصباح زاده؛ ناهید علی پور؛ حسن احمدی؛ آرش ملکیان؛ محمد جعفری


8. بررسی و اولویت‏ بندی ابعاد مختلف تولید گیاهان تراریخته

صفحه 321-329

فاطمه باقی زاده؛ سمیه امیرتیموری؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ مریم ضیاءآبادی


9. داده کاوی رفتار حرکت و هم‌کنش جانوران: یوز آسیایی و پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده بافق

صفحه 331-344

فرید چراغی؛ محمودرضا دلاور؛ فرشاد امیراصلانی؛ سید کاظم علوی پناه