دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 205-300 

مقاله پژوهشی

شناسایی مناطق مستعد آلودگی آبخوان دشت ملکان با استفاده از روش‌های فازی

صفحه 205-221

10.22059/jes.2018.253576.1007616

حسین نوروزی قوشبلاغ؛ عطا الله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم


پایش زمانی پدیده گردوغبار در استان های البرز و قزوین

صفحه 309-320

10.22059/jes.2018.245774.1007548

طیبه مصباح زاده؛ ناهید علی پور؛ حسن احمدی؛ آرش ملکیان؛ محمد جعفری


بررسی و اولویت‏ بندی ابعاد مختلف تولید گیاهان تراریخته

صفحه 321-329

10.22059/jes.2018.252684.1007607

فاطمه باقی زاده؛ سمیه امیرتیموری؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ مریم ضیاءآبادی