تحلیل پایداری زیست محیطی در جوامع روستایی حاشیه اکوسیستم تالاب بر اساس الگوی بوم روستا مطالعه موردی: روستاهای حاشیه تالاب زریوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل پایداری زیست محیطی در جوامع روستایی حاشیه اکوسیستم تالاب بر اساس مدل اکوویلج در روستاهای حاشیه تالاب زریوار در استان کردستان می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش متشکل از 3389 خانوار می باشد که از میان آن 355 خانوار یه عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری آزمون t تک نمونه ای و آزمون ANOVA در نرم افزار SPSS و تکنک های غیر آماری بارومتری و روش راداری استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل فضایی از روش های خوشه بندی کم/زیاد، خود همبستگی فضایی، تحلیل لکه های داغ و روش IDW در نرم افزار GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سهم و اهمیت شاخص‌های تحلیل پایداری زیست محیطی در روستاهای مورد مطالعه به این صورت است که شاخص‌های اجتماعی ـ فرهنگی بیشترین سهم و شاخص های اکولوژیکی ـ زیست محیطی کمترین سهم را داشته اند. شاخص های اقتصادی نیز در مرتبه دوم بیشترین سهم را در زمینه پایداری زیست محیطی روستاهای مورد مطالعه بر اساس الگوی اکویویلج بخود اختصاص داده اند

کلیدواژه‌ها