دوره و شماره: دوره 44، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 587-798 

مقاله پژوهشی

تغییرات رژیم جریان رودخانه گاماسیاب تحت سناریوهای تغییر اقلیم

صفحه 587-602

10.22059/jes.2019.269177.1007772

شهاب الدین زارع زاده مهریزی؛ اسداله خورانی؛ جواد بذرافشان؛ ام البنین بذرافشان


بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای ساحلی ـ مطالعه موردی سواحل شهر نور

صفحه 735-746

10.22059/jes.2019.263381.1007717

بنفشه کاویانی فر؛ بابک توکلی؛ جواد ترکمن؛ ابوالفضل محمدطاهری