دوره و شماره: دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 587-798 

مقاله پژوهشی

1. تغییرات رژیم جریان رودخانه گاماسیاب تحت سناریوهای تغییر اقلیم

صفحه 587-602

شهاب الدین زارع زاده مهریزی؛ اسداله خورانی؛ جواد بذرافشان؛ ام البنین بذرافشان


9. بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای ساحلی ـ مطالعه موردی سواحل شهر نور

صفحه 735-746

بنفشه کاویانی فر؛ بابک توکلی؛ جواد ترکمن؛ ابوالفضل محمدطاهری