دوره و شماره: دوره 44، شماره 3، آذر 1397، صفحه 393-586 
استفاده از حل کننده CPLEX در به‌گزینی کاربری اراضی شهرستان گرگان

صفحه 445-459

10.22059/jes.2019.203231.1007206

مریم سعیدصبایی؛ رسول سلمان ماهینی؛ ُسید محمد شهرآئینی؛ سید حامد میرکریمی؛ نورالدین دبیری


اثر رخداد های گرد و غبار بر بازخورد برخی عوامل اقلیمی استان ایلام

صفحه 549-563

10.22059/jes.2019.253283.1007613

ملیحه سادات ظریف معظم؛ رسول مهدوی؛ سهیلا جوانمرد؛ مرضیه رضایی