پایش زمانی پدیده گردوغبار در استان های البرز و قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

چکیده

از مشکلاتی که در چند دهه اخیر در حال گسترش است پدیده گردوغبار می‌باشد که تاثیرات نامطلوبی بر روی منابع مختلف به خصوص محیط زیست و سلامت انسان می‌گذارد. در این پژوهش از داده‌های ساعتی گردوغبار در 7 ایستگاه سینوپتیک منتخب استان‌های قزوین و البرز در طی سال‌های 2000 تا 2014 استفاده شد. برای مطالعه این رخدادها از کدهای هواشناسی 06 و 07 استفاده گردید و با توجه به آن فراوانی ماهانه و سالانه در طول دوره آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی سالانه گردوغبار در ایستگاه‌های منتخب نشان داد ایستگاه کرج با 169 روز و ایستگاه قزوین با 115 روز به ترتیب بیشترین روزهای همراه با گردوغبار را داشتند و سال‌های 2012 و 2011 پرگرد‌وغبارترین سال‌ها در کل دوره آماری می‌باشند. بررسی ماهانه نیز نشان داد که ماه می با 116 رخداد و پس از آن ماه ژوئن با 115 رخداد بیشترین فراوانی، و ماه‌های نوامبر و دسامبر با 9 رخداد کمترین فراوانی وقوع را در دوره آماری داشتند که با توجه به کد 06 ماه می و نوامبر به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی وقوع را داشتند و با توجه به کد 07 ماه‌های ژوئن و اکتبر بیشترین فراوانی رخداد گردوغبار را داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات