شکل‌گیری جزیره حرارتی و اثر آن بر تغییرپذیری دما در شهر بابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

شکل‌گیری جزیره حرارتی شهر بابل موردتوجه این پژوهش است. این پدیده از مهم‌ترین خطرهای محیط‌زیستی بوده و برکیفیت زندگی و تقاضای انرژی تأثیرگذار است. داده‌های مورداستفاده از طریق دستگاه‌های خودکار ثبت دما در دو نقطه شهری و حومه به میزان 352 روز بافاصله زمانی یک ساعت برداشت شد. بررسی ساعتی اختلاف دمایی شهر و حومه با استفاده از روش شدت جزیره حرارتی (Oke) انجام گرفت. برای بررسی اثر بر رفتار دمایی از شاخص‌های جایگزین برای نشان دادن جزیره حرارتی، از تغییرپذیری روز‌به‌روز دما DTD و تفاضل میان تغییرات روزبه‌روز ∆DTD استفاده شد. یافته‌ها نشان دادند، جزیره حرارتی بابل در دماهای کمینه به صورت مشخص وجود دارد. در حالی که در دماهای بیشینه تفاوت‌های دمایی مشخصی میان شهر و حومه وجود ندارد. ازلحاظ زمانی نیز در هنگام شب و دوره سرد سال این پدیده با شدت بیشتری وجود دارد. DTD میانگین دمای روزانه و کمینه در شهر بیش از حومه بوده اما این شاخص برای دمای بیشینه تفاوتی در دو محیط ندارد. میزان ∆DTD شهر بیش از حومه است. با توجه به این بررسی جزیره حرارتی در شهر بابل ایجاد می‌شود و این حالت در دماهای کمینه خود را به شکل مشخص‌تر نشان می‌دهد و بر تغییرپذیری دما نیز مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات