دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-203 

مقاله پژوهشی

1. کاربرد گرافن اکسید پلیمره شده برای بهینه سازی حذف اورتو زایلن از آب توسط روش رویه پاسخ

صفحه 1-15

آویده عزیزی؛ الهام منیری؛ امیر حسام حسنی؛ همایون احمد پناهی؛ فاطمه کاهی


7. بررسی عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در خراسان رضوی

صفحه 99-111

علیرضا کرباسی؛ بنفشه یزدان خواه؛ سید حسین محمدزاده


8. ارزش اقتصادی کارکرد کاهش آلودگی هوا و صوت

صفحه 113-129

امیرحسین منتظرحجت؛ بهزاد منصوری؛ پرژک ذوفن؛ هنا سعید


11. عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه شهرتهران باتأکید بر ارتباط شهر و طبیعت

صفحه 171-188

هما ایرانی بهبهانی؛ مرضیه کاظم زاده؛ سارا طاهرسیما