دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-203 

مقاله پژوهشی

کاربرد گرافن اکسید پلیمره شده برای بهینه سازی حذف اورتو زایلن از آب توسط روش رویه پاسخ

صفحه 1-15

10.22059/jes.2018.239006.1007479

آویده عزیزی؛ الهام منیری؛ امیر حسام حسنی؛ همایون احمد پناهی؛ فاطمه کاهی


ارزش اقتصادی کارکرد کاهش آلودگی هوا و صوت

صفحه 113-129

10.22059/jes.2018.237694.1007469

امیرحسین منتظرحجت؛ بهزاد منصوری؛ پرژک ذوفن؛ هنا سعید