بررسی و اولویت‏ بندی ابعاد مختلف تولید گیاهان تراریخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏آموخته اقتصاد منابع طبیعی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

4 استادیار دانشکده گردشگری، مجتمع آموزش عالی بم، بم، ایران

چکیده

بخش کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد ایران و تأمین مواد غذایی دارد. جمعیت ایران در حال افزایش است. محدودیت منابع، کاربرد گسترده کودها و آفت‌کش‌ها و آلودگی‌ های زیست‌ محیطی از مسائل و مشکلات بخش کشاورزی در زمینه افزایش تولید محصولات کشاورزی می ‏باشند. امروزه تولید گیاهان ترا ریخته به‏ عنوان راهکاری نوین جهت افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی در سطح جهانی مطرح می‏ شود. لذا در این مطالعه، ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، بهداشت - سلامت و مدیریتی - سیاستی تولید گیاهان ترا ریخته، بررسی و اولویت‏ بندی شده است تا درجه اهمیت و لزوم توجه به هر یک از این ابعاد، مشخص شود. به‏ منظور اولویت‏ بندی معیارها و زیرمعیارها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. آمار و اطلاعات لازم از طریق پیمایش میدانی و جمع‏ آوری پرسش نامه از خبرگان در سال 1396 گردآوری گردید. نتایج نشان داد که معیارهای بهداشت - سلامت، زیست محیطی، اقتصادی، مدیریتی - سیاستی و اجتماعی برای تولید این گیاهان به‏ ترتیب دارای بالاترین اهمیت از نظر خبرگان می‏ باشند. لذا سرمایه‏ گذاری و تحقیقات در زمینه گیاهان ترا ریخته را می ‏توان بر اساس اولویت‏ بندی مذکور انجام داد.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات