تاثیر و رابطه بین تابش غیرپیوسته امواج فراصوت و انرژی مخصوص بر درجه تخریب لجن ثانویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آب و فاضلاب، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی/گروه آب و فاضلاب، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی/ گروه آب و فاضلاب، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 عضو هیئت علمی/ گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران

چکیده

تخریب میکروارگانیزم با امواج فراصوت از روش‌های کاهش لجن دفعی و تولید منبع کربنی برای فرایندهای حذف نیتروژن و فسفر است. در این تحقیق، تاثیر تابش غیرپیوسته امواج فراصوت با منظور نمودن پارامترهای موثر دیگر بر روی کارایی فرایند تخریب لجن بررسی شده است. لجن خروجی واحد بی‌هوازی یک فرایند بیولوژیک با امواج فراصوت تخریب شد. با تغییر در توان اعمالی، طول زمان تابش، مقدار غلظت لجن و تابش ناپیوسته امواج از 0.3 تا 0.9 ثانیه، با روش سطح پاسخ و طراحی مرکب مرکزی، تاثیر تغییر این پارامترها روی درجه تخریب تعیین گردید. در شرایط آزمایشگاهی این تحقیق، با افزایش توان و مدت زمان تابش و در شرایط تابش منقطع، درجه تخریب افزایش یافته و در بیشترین مقدار به 39% رسید. با بررسی انرژی مخصوص (Es)، مشخص گردید در Es کمتر از 28000 kJ/kgTS، تابش منقطع به میزان 0.6 ثانیه در هرثانیه، منجربه افزایش درجه تخریب می‌شود، لیکن با افزایش Es تا kJ/kgTS 38800 پارامتر تابش منقطع به 0.7 ثانیه در هرثانیه میل می‌کند. لذا با غیرپیوستگی زمان تابش، اثر تخریبی امواج فراصوت روی میکروارگانیزم‌ها در مقایسه با تابش پیوسته و در شرایط یکسان، بیشتر شده و علاوه بر دستیابی به درجه تخریب بالاتر، در مصرف انرژی نیز صرفه‌جویی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات